Religie

Schriftuitleg van zondag 22 oktober 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Jesaja 45,1.4-6

Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen om de volkeren voor hem neer te werpen, om koningen de gordels van de lenden te trekken, om deuren voor hem open te stoten en geen poort gesloten te laten: ‘Het was omwille van mijn dienaar Jacob en om Israël, mijn uitverkorene, dat Ik u bij uw naam heb geroepen en u een eretitel heb gegeven, alhoe­wel gij Mij niet kende. Ik ben de Heer, en niemand anders! Buiten Mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat gij Mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het oosten en die van het westen: Ik ben de Heer, en niemand anders!


Tweede lezing 1 Thessalonicenzen 1, 1-5b

Van Paulus, Silvánus en Timotheüs aan de christengemeen­te van Thessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede! Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw on­vermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woor­den maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.


Evangelielezing Mattheüs 22, 15-21

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: ‘Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan nie­mand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te beta­len aan de keizer of niet?’. Maar Jezus doorzag hun vals­heid en zei: ‘Waarom probeert gij Mij te vangen, gij hui­chelaars? Laat Mij de belastingmunt eens zien’. Zij hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: ‘Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?’. Zij antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop sprak Hij tot hen: ‘Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Geven aan de gevende God’. Wat kan een mens geven aan God, die alles wat wij zijn en hebben, ons eerder gegeven heeft? Wel, God is Liefde en God heeft elk mens een vrije wil gegeven. Daarom kunnen wij mensen God onze liefde geven boven alles en met onze vrije wil Gods Leer en Geboden doen. Dat kunnen wij mensen geven aan de gevende God! En wat is de Leer van God en welke zijn de Geboden van God? Het kortst samengevat zijn dat de twee liefdesgeboden, die God in Jezus Christus ons gegeven heeft: God liefhebben boven alles en de naasten, de medemensen, lief hebben zoals wij onszelf lief hebben. Daarin zit de Tien Geboden, welke God aan Mozes heeft gegeven en alles wat de profeten van God, voor de geboorte van God op Aarde in Jezus Christus en daarna, ons mensen hebben geleerd en verduidelijkt. En, met al die profetieën kan een bibliotheek gevuld worden. De Bijbel is een uittreksel van wat God heeft geopenbaard, voordat Hij als Mens op Aarde kwam, en de werken Jezus Christus en van de apostelen, plus de Openbaring van Johannes, de Apocalyps. Daarna vonden wij mensen dat God genoeg had gezegd en hebben de Bijbel gesloten. Maar God laat zich door niemand de mond snoeren, daarom zijn, na het afsluiten van de Bijbel , nog heel veel profetieën gekomen. Deze zijn lang niet allemaal bewaard gebleven, de meesten ook niet door de christelijke Kerken erkend, maar wel door God aan ons mensen gegeven. Naast natuurlijk vele valse profetieën, die de echte profetieën in aantal verre overtreffen. Want ook Satan zit niet stil! Waaraan kan men de valse profetieën herkennen? Aan de vruchten! Want aan de vruchten herkend men de boom. Aan de goede of kwalijke vruchten herkend men ook de echte en valse profetieën. Bijvoorbeeld: Een echte profeet van God heeft er geen materiële baat bij de profetieën. Een valse profeet haalt zoveel mogelijk uit de profetieën de hij beweert te hebben gekregen. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Mohammed bijvoorbeeld, die samen met Satan de Islam heeft bedacht, werd daarna een machtig en zeer rijk – in materiële zin – militair en geestelijk leider, wiens valse leer nu nog, na meer dan 1.400 jaar later, wordt aangehangen. En zijn leer, zoals zoveel valse leren komt uit de hel en verloochent de ene ware en levende God in Jezus Christus. Mohammed was dus, ondanks zijn succes, ook na zijn dood, het voorbeeld van een valse profeet, die niet God maar Satan en daarmee de hele hel diende en, door zijn leer, nog steeds dient. Maar, bij de aanstaande wederkomst van God in Jezus Christus – in onze tijd en nog voor 2030 – is de Islam en samen met alle andere heidense leren verdwenen en zijn alle mensen, die deze eindtijd overleven, christenen, ook als die mensen nu nog heidens zijn. Want alleen die mensen, die zich bij de ene ware en levende God aansluiten, nu of in de paar jaar die nog komen, zullen de nieuwe Aarde gaan bevolken; alle andere mensen, die weigeren in God te geloven, zullen in de hel geworpen worden. Dit is absoluut geen dreigement, want elk mens krijgt de gelegenheid, en de kennis hoe hij er in God ogen voorstaat, ruim voordat Jezus Christus op Aarde wederkeert. Niet als Mens, maar als God! Elk mens, die beweert dat hij God is, maar nog in zijn lichaam op Aarde rond wandelt, is een leugenaar! Want Jezus Christus, die naar lichaam en ziel Mens was op Aarde, maar in Zijn Geest volledig God, is nu volledig God. Voordat God op Aarde werd geboren in het kindje Jezus, was God, zelfs voor de hoogste engelen, volledig onzichtbaar. Maar nadat God op Aarde werd geboren, was en is Hij, voor alle tijden, een zichtbare God. God zal echter nooit een tweede maal als Mens op Aarde geboren worden, nergens in de gehele oneindigheid, éénmaal was meer dan voldoende. Daarom komt Jezus Christus, zoals beloofd, wel terug op Aarde, maar als wat Hij is; namelijk God. En Hij komt terug om te oordelen over levenden en doden, zoals in de Bijbel staat. Ale mensen, die nog leven voordat Hij wederkomt, en zich tijdig tot Hem bekeren en Zijn Leer en Geboden gaan onderhouden, doen dus, zullen gered zijn voor het eeuwige leven. Maar alle mensen die denken dat het zo vaart niet zal lopen en doorgaan met zondigen en daarom God afwijzen, die vinden zichzelf terug in de hel. Maar dat is altijd de eigen vrije keuze uit de eigen vrije wil. Want wie het goede wil, die krijgt het goede; wie echter het slechte wil, die krijgt ook wat hij wil, namelijk het slechte en dat is de hel. Uw wil en uw keuze! U hoeft nu God nog niet te kennen, maar spoedig krijgt ook u een waarschuwing hoe u er in Gods ogen voorstaat. Ook koning Cyrus kon God niet en toch gebruikte God hem om volkeren te straffen voor de massale zonden tegen God. Want God bestuurt niet alleen onze kleine Aarde maar de gehele oneindigheid. Want God is de Koning en Heer van alle volkeren, op Aarde en in de gehele oneindige Schepping, waar ook in de gehele oneindigheid, er is geen andere God en Heer dan Hij alleen. Alle andere zogenaamde goden zijn valse goden, die geen macht of betekenis hebben. Geloven in God, de enige echte, is een werkdadig geloof. Zonder daden is het geen echt geloof. Dit geloof komt namelijk enkel tot uitdrukking in het onderhouden, doen, van de Leer en Geboden van God. En dat kan enkel met daden van liefde voor de naasten, naast een overtuigt geloof in het bestaan van God in Jezus Christus en Hem boven alles, ook boven het eigen leven, lief hebben. Wij mensen kunnen voor God niets doen, behalve Hem te gehoorzamen en onze liefde, in daad en woord, te geven aan onze medemensen, onze naasten. Want ook zij zijn geroepen om een kind van God te worden en te zijn. En denk niet dat een mens God kan bedriegen of in de val kan lokken. Daar kwamen de Farizeeën en Herodianen achter. Want op hun valse vraag of zij de keizer belasting moesten betalen, kregen zij het sublieme antwoord: Geef de keizer wat de keizer toekomt en geef God wat God toekomt. De keizer – tegenwoordig de regering – komt voldoende middelen toe om het land te kunnen regeren; dus het ruilmiddel bij uitstek, geld. God komt echter de liefde en gehoorzaamheid aan Zijn Leer en Geboden toe, omdat Hij Liefde is en alle mensen alles heeft gegeven wat zij zijn en hebben. Onze liefde en gehoorzaamheid aan God, uit eigen vrije wil, is zeer heilzaam voor de mens. God neemt daarom, omdat wij mensen Hem niets kunnen geven, onze liefdevolle gaven aan onze naasten, medemensen, aan alsof het aan Hem Zelf  is gegeven. In ruil daarvoor krijgen wij het eeuwige leven. Wie dus doet wat God wil van ieder van ons, die komt, na zijn leven op Aarde, zeker in een hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom van af heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering