Religie

Schriftuitleg van zondag 29 oktober 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Exodus 22, 20-26

Zo spreekt de Heer: ‘Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen. Als ge hun tekort doet en als hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen. Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende  in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. Ge moet geen rente van hem eisen. Als gij iemands mantel in pand neemt, dan moet ge die vóór zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschut­ting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. Roept hij tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden’.


Tweede lezing 1 Thessalonicenzen 1, 5c-10

Broeders en zusters, gij weet hoe ons optreden bij u is ge­weest. Het was gericht op uw heil. En gij van uw kant zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, toen gij het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van de heilige Geest. Gij zijt een voor­beeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïa. Ja, van Thessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken, en niet enkel in Macedonië en Achaïa; aller­wegen is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven niets meer te zeggen, zij vertellen zelf wel hoe wij bij u zijn gekomen en hoe wij door u zijn ontvangen; hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waar­achtige God te dienen, en uit de hemel zijn Zoon te ver­wachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn.


Evangelielezing Mattheüs 22, 34-40

In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En één van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: ‘Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?’. Hij antwoordde hem: ‘Gij zult de Heer  uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste bemin­nen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Geen woorden mar daden’. Geen woorden tellen voor God bij het uitdragen van het geloof, maar daden. Want daden zien de mensen en vragen zich af waarom u zich zo gedraagt. Wat is de motivatie van uw goede werken? En dan kan, in eenvoudige woorden, het geloof verteld worden, waarom u de daden, naar het geloof in God, Zijn Leer en Geboden, in gehoorzaamheid aan onze Schepper en God, gedaan worden. En dat overtuigt! Want door de daden wordt er daadwerkelijk getoond dat het geloof in God echt is en de woorden van geloof alleen daardoor ook geloofwaardig worden. Want woorden kunnen misleidend zijn; daden van naastenliefde echter niet. Natuurlijk kunnen ook daden uit eigenbelang misleidend zijn, wanneer die als daden van naastenliefde verkocht worden. Maar zulke mensen vallen altijd ‘door de mand’, omdat het op zal vallen dat zij er altijd zelf beter van zullen worden en niet diegenen, die volgens hen ermee geholpen worden. Daarom geen woorden maar daden uit een goed en liefdevol hart. Die God op een bescheiden manier wil navolgen, in volledige gehoorzaamheid aan Zijn Leer en Geboden. Immers ook God is een God van daden. Hoe anders kon er een oneindige Schepping tot stand komen, anders dan door Gods daden? Want alleen God is oneindig, alles wat er verder bestaat in de gehele oneindigheid is door God geschapen en daarom eindig. Want God heeft nimmer een begin gehad en zal nimmer een einde kennen. Alles wat verder bestaat, inclusief Satan, zijn beperkte, want geschapen dingen en wezens. Satan is ook niet als een demon, een duivel geschapen, maar voor onze scheppingsperiode als engel geschapen, met de naam Lucifer, wat lichtengel betekent. Immers God is een Geest en Zijn eerste Scheppingen waren geestelijk. Pas toen Lucifer, met zijn aanhang, tegen God in opstand kwam, omdat hij dacht de plaats van God in te kunnen nemen, werd hij en geheel zijn volgelingen, in de materie gevangen gezet. Wij mensen kunnen, als wij onze ruimte bestuderen, er maar een minimaal klein stukje van zien. Alle fantasieën hoe deze ruimte ontstaan is, behalve dat die door God is geschapen, zijn gebaseerd op ofwel leugens, ofwel menselijk onbegrip. Maar wel op basis van leugens en niet van waarheid. Oerknal en evolutie in materiële zin, zijn fantasiegedachten, die geen werkelijkheid en waarheid in zich hebben. Want alleen God staat aan het begin van alles wat bestaat. En alleen God onderhoud de gehele Schepping. Om Zijn schepselen een bezigheid te geven, heeft Hij engelen aangesteld om deelgebieden van de Schepping te onderhouden, maar altijd uiteindelijk onder Gods leiding. Want ook de hoogste engelen – en de kinderen van God – kunnen niets zonder dat God hen het inzicht en de kracht heeft gegeven. God is alles, alles wat God heeft geschapen zijn niets anders dan zijn eindeloos verschillende ideeën en gedachten. Ten opzichte van God is geen engel, geen duivel en geen mens ook maar iets. Wij schepselen van God zijn alleen iets in Gods ogen, indien wij aan Hem gehoorzamen uit liefde voor God en voor onze naasten. Want voor God kan geen schepsel iets doen, maar onze liefdevolle daden voor onze naasten, onze medemensen, wordt door God aangenomen alsof het voor Hem gedaan is. God Zelf is Liefde en deze Liefde is ook Zijn Leven. Daarom is liefde de grootste kracht in alles en iedereen die bestaat. Vandaar dat alleen liefde, voor God boven alles en voor de naasten, de medemensen, als voor zichzelf, de enige Weg naar de hemel en naar het kindschap van God is. En liefde kan enkel bewezen worden door daden, niet door mooi klinkende woorden, maar zonder daden. Wij mensen van deze Aarde zijn allemaal geschapen om kinderen van God te zijn, maar wel uit eigen vrije wil. Wie zijn leven wil verknoeien door zelfzucht, in plaats van naastenliefde, mag dit, maar de gevolgen zijn wel voor hem zelf. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. God beoordeeld ons mensen naar onze daden. Ook in gedachten en door woorden kan een mens zondigen, want die gaan aan de daden vooraf. Maar hoe een mens doet, is zeer belangrijk, veel belangrijker uiteindelijk dan gedachten en ideeën, die zonder daden blijven. Want die vervluchtigen in de tijd; maar aan daden zijn blijvende gevolgen. Wie bijvoorbeeld in gedachten iemand wil vermoorden, maar er volgen geen daden op, dan blijft misschien het verlangen naar moord, maar dat hoeft niemand kwaad te doen. Alleen de daad van moord doet een medemens, een naaste kwaad. Alleen, het verlangen naar moord is heel vaak de reden dat deze moord ook wordt uitgevoerd, en daarom is het verlangen naar moord ook een zonde, die een mens beter van zich af kan zetten. Daarom gaf God, via Mozes, aan de Israëlieten de opdracht om vreemdelingen niet slecht te behandelen. Hij gaf hen niet de opdracht niet slecht over hen te denken, wel om hen niet slecht te behandelen. Dus niet de gedachte, de woorden, maar de daad achterwege te laten. En in die tijd konden de mensen alleen zulke dingen achterwege laten, als de nadelen van ongehoorzaamheid duidelijk werden. Maar zijn wij mensen van onze tijd beter dan de mensen van die tijd? Hoeveel mensen gedragen zich volgens de landswetten en doen niemand kwaad, maar in gedachten zijn zij verscheurende duivels? Voor de Nederlandse wetten tellen alleen de daden, voor God zijn ook de daden belangrijker dan de gedachten. Maar, nogmaals, gedachten kunnen aanzetten tot daden, hou dus uw gedachten in toom, om geen daden van haat en jaloezie te plegen. De Leer en de Geboden van God in Jezus Christus zijn ons allemaal gegeven voor ons eigen heil. Gedraag u alsof u reeds een volmaakt kind van God bent, dan zal ook u een voorbeeld zijn voor uw medemensen. En hoe gedraagt een volmaakt kind van God zich? Hij doet alles uit liefde voor God en de naasten! Want diep in zijn ziel zijn  de twee voornaamste Geboden van God, als in stenen tafelen, ingegraveerd: als eerste en voornaamste Gebod: Heb God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. En als tweede, gelijkwaardig aan het eerste Gebod: Heb uw naasten lief zoals u uzelf lief heeft. En daaraan hangt geheel de Wet en alle profeten van God. Want voor God kan geen mens iets doen, behalve Gods Liefde met zijn eigen liefde beantwoorden. Van daaruit kan hij ook zijn medemensen, zijn naasten lief hebben, beminnen, evenzeer als dat hij zichzelf lief heeft. En dat dekt alles wat God Zelf en via Zijn profeten met veel woorden heeft bekendgemaakt. Wie dit doet in zijn aardse leven, die zal na de lichamelijke dood zeker in een hemel komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering