Religie

Schriftuitleg van zondag 1 november 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:

Apocalyps 7,2-4.9-14

Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de op­gang der zon met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee: 'Brengt geen schade toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben'. En ik ver­nam het aantal getekenden: honderdvierenveertigduizend waren er uit alle stammen van de kinderen van Israël. Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen allen luid: 'Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning!'. En al de engelen stonden rond­om de troon, de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en zij aanbaden God, zeggend: 'Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen!'. Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: 'Wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen zij vandaan?'. Ik antwoordde hem: 'Heer, dat weet gij'. Toen zei hij: 'Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden, hebben wit gewassen in het bloed van het Lam'.


Tweede lezing 1 Johannes 3, 1-3

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geo­penbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Wie zulk een heil van God verwacht, maakt zich rein zoals Christus rein is.


Evangelielezing Mattheüs 5, 1-12a

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 'Zalig de ar­men van geest, want aan hen behoort het Rijk der heme­len, Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun be­hoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel'.

Uitleg:

Het thema van dit hoogfeest van Allerheiligen is: ‘Op weg naar heiligheid’. Mensen, die de Wil en de Leer en Geboden van God onderhouden – doen in hun dagelijks leven – die zijn op weg naar heiligheid. Want God is Heilig boven alle heiligheid en God wil elk mens tot een kind van Hemzelf maken. Daarom zal elk mens, die serieus zoveel als mogelijk is de Leer en de Geboden van God zal doen in zijn leven, door God geholpen worden om een kind van God te worden, die dan even heilig is als God Zelf. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Geen mens kan, geheel op eigen kracht, heilig worden. Maar met behulp van God kan elk mens heilig worden. Echter, God heeft elk mens een absoluut vrije wil gegeven. Daarom kan en wil God een mens enkel op weg naar heiligheid helpen, indien deze mens dat zelf graag wil. En die wil komt tot uitdrukking in daden. Geloof zonder daden is geen geloof! Maar door de aan een mens bekende  Leer en Geboden van God te gaan doen – dus in daden omzetten – kan een mens bewijzen dat hij graag een kind van God wil worden en om dit in alle eeuwigheid ook te zijn. Het doet er niet toe dat een mens weinig over God, of Zijn Leer en Geboden weet, wanneer hij begint op weg te gaan naar heiligheid. Wat God helpt hem wel op weg naar de nodige kennis over God en de naasten. Wanneer een mens enkel weet dat hij God boven alles moet liefhebben, omdat God al Zijn schepselen – wat ook elk mens is – alles heeft gegeven wat dit schepsel nodig heeft en dat hij zijn medemensen, zijn naasten, moet liefhebben, zoals hij zichzelf lief heeft, omdat ook die zijn geroepen om heilige kinderen van God te worden, dan heeft hij voldoende om te gaan handelen. Immers God is Liefde en elke handeling, daad, gepleegd uit liefde voor een ander, is daarom binnen Gods Orde en naar Gods Wil. Maar niet alleen mensen, ook planten en dieren zijn schepselen van God. Die goed verzorgen hoort daarom ook tot het gebied van de liefde. Maar niet gaan overdrijven, door deze schepselen boven die van de mens te stellen. Want de Tien Geboden, die Mozes van God kreeg, gaan over de mens alleen. Dieren doden, bijvoorbeeld om hen op te eten, is geen zonde in de ogen van God. Wel mensen doden of reeds gestorven mensen op eten –kannibalisme – is wel een zware zonde in Gods ogen. Maar absolute nood breekt ook absolute wetten. Bijvoorbeeld, God heeft als Gebod gegeven: Gij zult niet doden. Maar, als een ander mens uzelf of uw naasten probeert te doden en u ziet geen andere mogelijkheid om dit te stoppen, dan om deze kwaadaardige mens te doden, dan is dat geen zonde in Gods ogen. Zelfverdediging mag altijd. Maar zelf iemand aanvallen om hem te doden, bijvoorbeeld omdat u die medemens niet kan uitstaan, is wel een zeer zware zonde in Gods ogen. Gebruik daarom altijd uw verstand bij alles wat u doet en laat u leiden door uw liefde voor God en uw medemensen. Gebruik de gulden standaard! Dit is de gulden middenweg, die geen extremen kent, maar wel altijd de liefde doet. En voor God kan geen mens iets doen, want God heeft elk mens alles gegeven wat hij bezit of is. Maar voor uw medemensen, vooral uw medemensen in nood, kunt u heel veel doen. Als bijvoorbeeld u arme mensen ontmoet, op welke wijze dan ook, maak hen dan niet rijk – wanneer u daar de mogelijkheid toe heeft – maar geef hen zoveel dat zij een normaal leven kunnen leiden, zonder elke dag angst voor de hongerdood te hoeven hebben. En, indien u niet de middelen heeft om zo’n mens te helpen, bid dan tot God, want Gods middelen zijn onbegrensd. En God weet wat elk mens nodig heeft. Grote armoede ontstaat heel vaak uit een gebrek aan liefde bij mensen; mensen die mensen in nood kunnen helpen, maar dat niet willen doen en ook vaak bij de armen zelf, die God hebben verworpen en het dan ook zelf maar moeten uitzoeken, omdat zij van God niets willen krijgen. Zij willen God niet en het gevolg is dat zij zichzelf maar moeten proberen te redden. Immers hulp van Gods zijde is het negeren van hun eigen vrije wil, wat God nimmer zal doen. Alleen mensen, die God zelf om hulp vragen, waarmee dan ook, krijgen van God hulp en heel vaak zeer overvloedige hulp. Lang niet altijd op materieel gebied, maar zeker op de weg naar heiligheid, dus naar het kindschap van God. Zij gaan dan behoren bij het aantal getekenden, de in de Apocalyps genoemde 144.000. Dat getal; 12x12x1000, staat voor de absolute volledigheid. Het is dus een symbolische som, niet een som in absolute aantallen. Zij staat voor alle mensen, die God volgen in Zijn Leer en Geboden. De mensen in witte gewaden staan voor alle mensen, die wel op weg zijn naar heiligheid, maar dit nog niet zijn. Zij komen uit de grote verdrukking, waarmee de dwang wordt bedoeld om God te verloochenen, maar dit hebben geweigerd. Zij zijn reeds kinderen van God. Maar, zoals kleine kinderen van menselijke ouders, ook niet alles weten en doen wat volwassenen kunnen doen, zo is het ook met deze kinderen van God, die wel op weg zijn om heilig te worden, maar dit nog niet bereikt hebben. Zij zijn de armen van geest, die weten onderweg te zijn naar het kindschap van God, maar nog teveel aan het aardse hangen om dit al volledig te zijn; dus wedergeboren in de Geest. God in Jezus Christus noemde hen al zalig. Evenals zij die hongeren dorsten naar gerechtigheid, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun medemensen, hun naasten. Zij willen een rechtvaardige wereld. En binnenkort, na de wederkomst van Jezus Christus, zal deze ontstaan, wat een paradijs zal worden. Nu leven wij nog is een helse, duivelse tijd, maar nog voor het einde van dit millennium, zal Jezus Christus terug zijn gekomen. Want met de oorlog in Gaza, die uit zal lopen op de Derde Wereldoorlog, is deze Eindstrijd, tussen God en Satan, om de zielen van ons mensen, begonnen. En niemand kan God verslaan! Satan weet dit heel goed, maar heel veel van zijn volgelingen op Aarde niet! Satan weet ook dat, nog voordat de Derde Wereldoorlog een feit is, God een Grote Waarschuwing zal zenden aan alle mensen op onze Aarde, hoe ieder van ons er in Gods ogen voorstaat. Daarna is er nog tijd om ‘de kop in het zand te steken’, door deze Waarschuwing te negeren en door te gaan met zondigen, of zich te bekeren tot God in Jezus Christus. Wie daarna God alsnog verlaat, is verloren, evenals diegenen die God niet willen volgen. Daarom, bekeert u nu er nog tijd is! En laat dan, nadat u God heeft gevonden, Hem nimmer meer los! Dan bent u gered voor de eeuwigheid en is uw toekomstige woning, nadat u op Aarde gestorven ben naar het lichaam – ongeacht of dit in deze Eindtijd geschied, of al in het hierop volgende paradijs – zeker rijp voor een hemel. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering