Religie

Schriftuitleg van zondag 12 november 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:

 Eerste lezing Wijsheid 6, 12-16

Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar liefhebben, gevonden door wie haar zoeken; nog vóór men haar begeert, heeft zij zich al bekendgemaakt. Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven, want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur. Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht, en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg zijn. Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn, ge­nadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.


Tweede lezing 1 Thessalonicenzen 4, 13-18 (of 13-14)

Broeders en zusters, Wij willen u niet in onwetendheid la­ten over het lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop heb­ben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren. (En dit kunnen wij u meede­len volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen ge­val vóórgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen; daarna zul­len wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oog­wenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkaar dus met deze woorden.)


Evangelielezing Mattheüs 25,1-13

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: `Het is met het Rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens krui­ken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstan­digen: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl zij on­derweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de an­dere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open! Maar hij ant­woordde: Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Liefde maakt het verschil’. Liefde maakt het verschil tussen leven in een paradijs of in een hel. Ga maar na: wie leeft het beste, die leven in een sfeer van ruzie en achterdocht, of iemand die leert dat gemaakte fouten vergeven kunnen worden en hij, als mensenkind, wordt bemind? Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. De laatste toch? En elk men verlangt naar liefde, want liefde is de basis van alles wat leeft. Want God is Liefde en die Liefde is ook Zijn Leven. En alles wat bestaat en leeft is door God geschapen. Daarom is alle leven gebaseerd op liefde; zonder liefde is er geen leven. Wij mensen hebben een absoluut vrije wil gekregen van God onze Schepper. De reden is dat wij mensen zijn geschapen om kinderen van God te worden en tot in oneindigheid te blijven. Maar dat moeten wij wel zelf willen. Daarom moeten wij in ons aardse leven bewust voor God kiezen of, even bewust, God afwijzen. En daar dient de absoluut vrije wil toe! Wij mogen kinderen van God worden, maar wij mogen ook God afwijzen. Daarmee wijzen wij echter ook ons eigen leven af. Want wie God afwijst, die verliest zijn liefde, zowel voor God als ook voor zijn naasten, zijn medemensen. En liefde en leven zijn hetzelfde. En ja, de mens zonder liefde krijgt van God ook de jaren van zijn aardse leven op Aarde. Maar daarna is het afgelopen! Zoals een dier, na zijn leven op Aarde niet in een hemel kan komen, kan een mensenziel, zonder liefde, daar ook niet komen. Er zit evenwel een zeer groot verschil tussen een dierenleven en een mensenleven. Een dier wordt door God in een ander lichaam geplaatst van ofwel een hogere diersoort, ofwel een mens. Een mensenziel wordt echter nimmer teruggeplaatst in een dier, maar gaat, na de dood van het lichaam, ofwel direct  naar de hemel, ofwel naar het Vagevuur, ofwel naar de hel. Naar de hemel die mensen, die tijdens hun aardse leven er alles aan doen om Gods Leer en Geboden te onderhouden, dus te doen. Zij hebben hun ziel geheiligd en mogen direct naar de hemel. Naar het Vagevuur die mensen, die te goed zijn voor de hel, maar nog niet goed genoeg voor de hemel; zij gaan in het Vagevuur daar naar toe, waar zij door hun eigen wil naar getrokken worden. De mensenzielen, die goed willen, kunnen tot op hun laatste fouten en tekortkomingen teniet doen en daarna naar de hemel gaan. Die mensen, die naar de hel verlangen, vanwege hun liefde voor het kwade, zijn vrij om naar de hel te gaan, maar ook uit vrije wil. Geen mens wordt gedwongen om een weg op te gaan, die afwijkt van zijn eigen vrije wil. Mensen, die direct in de hel belanden, zijn die mensen, die reeds hier op Aarde alle liefde voor God en andere mensen verloren hebben en die enkel nog eigenliefde, zelfzucht hebben overgehouden. Daardoor waren zij reeds, levend in hun aardse lichaam, geestelijk gestorven. Helaas zijn er ook mensen, die het niet uitmaakt of zij in de hoogste hemel komen, of in de diepste hel, omdat zij geen vuur hebben in hun ziel. Van deze lauwe mensen heeft God in Jezus Christus gezegd dat Hij ze zal uitspugen uit Zijn mond. Dat betekent dat deze mensenzielen eerst worden opgenomen in de hel en als dat hen niet doet schrikken en om vergeving vragen, omdat er onverschillig tegenover staan, hun ziel in de kleinste deeltjes wordt uiteengenomen en zij, op een andere planeet de lange weg door de materie moeten gaan, om daar weer mens te worden. Zij kunnen nimmer meer een kind van God worden, want hun geest blijft achter op onze Aarde. Hun persoonlijkheid is ook verloren, want op de nieuwe planeet worden zij uiteindelijk opgenomen in vele mensen van die planeet. Maar zonder een inwonende geest, die het mogelijk maakt om een kind van God te worden. Dat lot, door hun eigen vrije wil te misbruiken, hebben zij voor zichzelf gemaakt; want als zij als persoon, niet gered kunnen worden in alle eeuwigheid, dan gebruikt God een andere weg, om hen niet voor de oneindige toekomst verloren te laten gaan. Maar, naar mijn mening, is dit lot nog erger dan een eeuwenlang verblijf in de diepste hel. Maar, zoals gezegd, deze mensen doen dit wel zichzelf aan; het is beslist niet Gods Wil! Alle duivels, ook in mensengedaante, staan ver weg van alle Wijsheid, die van God komt. Maar mensen, die elke vuur in hun ziel hebben uitgedoofd, staan daarvan het verste weg; want zij zijn goed noch kwaad, maar totaal onverschillig tegenover goed en kwaad. Dat maakt hen niets uit. De Wijsheid van God verwelkt nooit en wordt gevonden en aanschouwd voor wie haar liefhebben. Wie totaal onverschillig is heeft totaal geen liefde in zich, want het maakt niet uit of iemand lijdt of het fijn heeft. Uiteindelijk is alleen de zelfzucht die telt. Maar dan staat zo’n mens heel ver van God, die alles wat bestaat uit liefde heeft geschapen. Hij, die onverschillig is en daardoor geen vuur in zijn ziel heeft, zal nooit gaan peinzen over wat wijsheid is en daarom ook nooit tot inzicht komen, laat staan tot een volmaakt inzicht. Het is niet zo zeer onwetendheid, maar onverschilligheid die alle vuur, goedaardig of kwaadaardig, in hen dood. Zij zijn, als zij nog op Aarde leven, geestelijk al morsdood. Integendeel met hen, die in Jezus Christus zijn ontslapen, omdat zij hebben gedaan in hun aardse leven wat God van hen verwacht. God in Jezus Christus zal hen met Zich meevoeren en hen een goede plaats geven in Gods Rijk van liefde. Zij zullen dus hemelbewoners worden en aan hun leven, bewust van alle voorgaan stadia van hun leven, zal nimmer een einde komen. Wij mensen zijn immers geschapen om te leven in eeuwigheid, zonder einde, in alle zaligheid. Wie dus de Leer en de Geboden van God in Jezus Christus onderhoud, dus doet, zal een zalig leven in alle oneindige tijden tegemoet gaan. Want God is Liefde en allen, die in liefde leven met hun naasten, hun medemensen, die trekken God Zelf aan, gaan deel uitmaken van Gods Leven en kunnen, evenals God Zelf, nimmer vergaan. Maar wij mensen moeten daar ook zelf wat voor doen. Vandaar de gelijkenis van de tien meisjes. De Bruidegom is God in Jezus Christus, en die trokken zij tegemoet. Vijf van hen waren verstandig en namen, naast lampen ook olie mee, vijf alleen lampen, maar geen olie. De lampen zijn het licht van het geloof, de olie de daden vanuit het geloof, in liefde voor de naasten, de medemensen. De vijf meisjes zonder olie, zijn die mensen die, weliswaar in God geloven, maar Zijn Leer en Geboden onvoldoende onderhouden, dus doen. De meisjes met olie zijn die mensen, die hun geloof in God zo ernstig nemen, dat zij uit liefde voor God ook hun naasten liefhebben en hen, zoveel als zij redelijker wijze kunnen, goed doen. Mensen, die wel geloven in God, maar in hun leven heeft dat geloof geen daadwerkelijke gevolgen – zij handelen niet naar de vereisten van het geloof, dus uit liefde voor hun naasten/medemensen – die komen niet in de hemel. Want, zo staat in het parabel, de Heer, onze God, zegt dan; ‘Ik ken u niet’. Misschien overbodig er op te wijzen: Dit geldt natuurlijk voor beide geslachten, die werkelijk bestaan. Daarom, ga God volgen in geloof en daden van geloof – van liefde – en u komt, na uw tijd hier op Aarde zeker in een hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering