Religie

Schriftuitleg van zondag 19 november 2023.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven die van kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar en zijn winst zal hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar leven. Zij kiest zorgvuldig wol en linnen en haar handen bewerken het met genoegen. Zij strekt haar handen uit naar het spinrokken en zij houdt de weefspoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. Roemt haar om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de poorten om haar werken.


Tweede lezing 1 Thessalonicenzen 5, 1-6

Broeders en zusters, het heeft geen zin u te schrijven over tijd en uur. Gij weet zelf heel goed, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: ‘Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan overvalt hen plotseling het verderf zoals weeën een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen. Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.


Evangelielezing Mattheüs 25, 14-30 (of:14-15.19-20)

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: ‘Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. (Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die er één had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.) Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. (Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Tenslotte trad ook die van één talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb, en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn terugkomst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie tien talenten heeft. Want aan een ieder die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.)

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Met vertrouwen je talenten inzetten’. Elk mens heeft van God een aantal eigenschappen, talenten, gekregen, waarmee hij zijn medemensen, en zichzelf, kan dienen. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Het is slechts een kwestie om de eigen talenten met vertrouwen in te zetten. Een mens heeft een absoluut vrije wil. Hij kan iets anders gaan doen, waarvoor hij geen talenten heeft gekregen en zelfs zijn talenten begraven. Bijvoorbeeld omdat hij toch wel, vanwege geërfde rijkdom, helemaal niets hoeft te doen, dan te genieten van zijn aardse rijkdom. Maar daardoor loopt hij, niet alleen de vreugde van iets gepresteerd te hebben, maar eigenlijk zijn hele leven mis. Kijk eens naar de vergelijking, die Jezus Christus voor deze zondag verteld heeft; de knecht, die zijn ene talent begroef, werd alles afgenomen en in de buitenste duisternis geworpen. Geestelijk betekent dat in de hel terechtkomen, waar geen liefde en geen leven is. Want liefde en leven zijn hetzelfde. Immers God is Liefde en Zijn Liefde is ook Zijn Leven. Daarom is het leven van al Zijn schepselen – er zijn geen andere schepselen, dan die van God komen – ook de liefde; zonder liefde is daarom ook geen leven. Wij mensen zijn op Aarde gezet om kinderen van God te worden en onze liefde zal daarvoor gericht moeten zijn, naast het verdienen van ons eigen aardse onderhoud, op onze liefde voor God boven alles en voor onze medemensen, onze naasten, als voor onszelf. En daarvoor zullen wij mensen, met vertrouwen op God onze Vader, en met liefde voor onze naasten, al onze van God gekregen talenten moeten inzetten. Helaas komt, in onze tijd en onze barbarij, die wij beschaving noemen, de liefde voor anderen steeds sporadischer voor. De meeste mensen denken alleen aan de eigen  ‘ik’ en aan niemand anders. Het is de zelfzucht, de eigenliefde, die de meeste mensen beweegt, niet het belang van andere mensen. Daarom is er zoveel verwarring en leugens in onze wereld. In plaats van de twee werkelijk bestaande geslachten, die God gegeven heeft door de gehele Schepping heen, mannelijk en vrouwelijk, noemen wij nu honderden geslachten die, behalve de twee echten, allemaal verzonnen zijn en niet bestaand. In plaats van een kind, groeiend in zijn moederschoot, met vreugde als een geschenk van God te verwelkomen, vermoorden wij mensen jaarlijks ongeboren kinderen met tientallen miljoenen, om geen last te hebben van ons eigen zedeloos gedrag. In plaats van onze kinderen hun onschuld te laten, worden deze kinderen zo vroeg mogelijk seksueel gevormd, om als ‘gebruiksvoorwerpen’ te kunnen dienen voor onze eigen geilheid. Onze gezinnen, de basis van elke gezonde samenleving, worden bewust afgebroken, waardoor onbeschrijflijke leed wordt veroorzaakt en de mensen wordt afgeleerd om in wederzijdse liefde te leven. En dit is slechts een summiere samenvatting van wat er in onze barbarij allemaal als ‘normaal’ moet worden beschouwd, terwijl het uiterst abnormaal is. Wij zelf, met ons eigen zwaar heidens gedrag, zijn er zelf schuld aan dat Jezus Christus binnenkort moet terugkomen op Aarde, omdat anders alle mensen geestelijk en vaak ook lichamelijk verloren zouden gaan, wat voor God onacceptabel is. Daarom zal en moet onze Aarde –  nog voor 2030 – gezuiverd worden van alle duivelse machten en krachten, die nu over onze wereld heersen. Daarom heeft de regering van Israël – die erg zwak staat in eigen land – besloten om de Gaza van mensen te ontdoen, wat een hete oorlog in het Midden Oosten zal veroorzaken, die zal uitlopen op de Derde – en laatste – Wereldoorlog, die een atoomoorlog zal zijn. Daarna zal een ‘redder van de wereld’, de antichrist, die bejubeld alsof hij God zelf is, maar die een demon in mensengedaante is, enkele jaren regeren, waarna Satan, alle duivels uit de hel, die nu actief op Aarde zijn en alle duivels in mensengedaante – die mensen die zich weigeren te bekeren tot God – van de Aarde weggenomen worden en zal er een nieuwe Aarde komen. Die Aarde, die nieuwe wereld, zal vanwege de wederzijdse liefde onder ons mensen, uitgroeien tot een waar aards paradijs. Daarom, ontwikkel de van God gekregen talenten ten behoeve van uw medemensen, om deze met vertrouwen op Dezelfde God in te zetten voor uw eigen heil en die van uw medemensen, uw naasten. Dit was ook al bekend aan Salomon, die het boek Spreuken schreef. Want wat is een sterke vrouw? Diegene die zich inzet voor het heil en de voorspoed van haar naasten! Niet alleen van man en kinderen, maar ook van mensen in nood. Ook die bedeelt zij overvloedig met wat zij kan geven. Waar een sterke vrouw staat, lees daar ook een sterke man, die eveneens is geroepen tot naastenliefde. En bedenk daarbij ook wat Paulus schreef aan te Thessalonicenzen, wat ook voor ons geldt. Wij mensen kennen tijd noch uur dat God ons Zijn doodsengel stuurt om ons te bevrijden uit ons lichaam voor het eeuwige leven. Maar het is zeker dat dit ieder van ons, die hier op Aarde wonen, deze tijd zal komen. Niets is zekerder dan de dood van ons lichaam. Wees daarom voorbereid voor uw eeuwige toekomst en laat u uzelf niet overvallen door een onvoorbereide dood van uw lichaam. Bereid u voor door de beoefening van daadwerkelijke liefde voor God en uw naasten. En uw naasten zijn alle mensen waarmee u, op welke wijze dan ook, mee in aanraking komt. Dan groeit u, door uw liefde, naar God toe en woekert u met de aan u verleende talenten. Dan zult u, net als in de vergelijking van Jezus Christus, in het evangelie van vandaag, ook door uw Heer en God, geprezen worden en krijgt u, vanwege uw trouw met weinig, heel veel van Hem terug. Bedenk dat God de enige Schepper is van alles wat bestaat, zowel in de geestelijke wereld, als in onze materiële wereld. Er is niets en er kan niets buiten God om bestaan; want Hij is oneindig in alle denkbare opzichten. Om ons mensen tot Zijn kinderen op te voeden, hebben wij een absoluut vrije wil gekregen; want wij kunnen ons inspannen om werkelijk Gods kinderen te worden, of wij kunnen ook Zijn grote gaven afwijzen en onze eigen – duivelse wegen – te gaan. Dat deed ook Satan en zijn volgelingen, waardoor God genoodzaakt was een materiële werkelijkheid te scheppen. Want wie zich tegen God keert, die verliest zijn leven, want die keert zich tegen de liefde voor welke ander dan ook; maar zonder liefde is geen leven mogelijk, omdat liefde en leven hetzelfde is, zoals eerder betoogd.  Wie zijn van God gekregen talenten begraaft – en dat doet ook die mens, die enkel voor zichzelf wil leven – zal een toekomst in de hel vinden; een plaats zonder liefde en daarom ook zonder leven. Wilt u dat werkelijk? Zo nee, ga dan de Leer en Geboden van God in Jezus Christus in uw leven volgen, door ze toe te passen in uw dagelijkse leven. Dan zult u, na dit leven op Aarde, komen in Gods Rijk en opgenomen worden in een hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering