Religie

Schriftuitleg van zondag 21 januari 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:


Eerste lezing Jona 3, 1-5.10

.Het woord des Heren werd gericht tot Jona: ‘Begeef u op weg naar Nineve, de grote stad, en verkondig aar de boodschap de Ik u zal ingeven’. En Jona begaf zich op weg naar Nineve, zoals de Heer hem bevolen had. Nineve na was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad in te trekken, een dagreis ver, en hij preekte als volgt: ‘Nog veertig dagen, en Nineve zal vergaan!’. De mensen van Nineve geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af, en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden, en hoe ze zich van hun slechte gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had, en Hij voerde Zijn dreiging niet uit.


Tweede lezing 1 Korintiërs 7, 29-31

Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen, als weenden zij niet; zij die zich verheugen, als waren zij niet verheugd; zij die kopen, als werden zij geen eigenaar. Kortom zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.

Evangelie Marcus 1, 14-20

Nadat Johannes  was gevangengenomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap’. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt’.  Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig hun netten klaar te maken. Onmiddellijk roep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Durf je roeping te volgen’. Durf je roeping, die God aan elk mens gegeven heeft in zijn aardse leven, te volgen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want die roeping is een roeping van liefde voor God en voor alle medemensen, onze naasten. God heeft ons mensen allemaal geroepen om Zijn kinderen te worden, maar wel uit eigen vrije wil. Daarom heeft God ons een vrije wil gegeven, om onze roeping vanuit God – om Zijn kinderen te worden – ofwel te volgen, ofwel onze eigen wegen door het aardse leven te bewandelen. Ieder mens is daar volkomen vrij in. Wie een kind van God wil worden, die zal Gods Leer en Geboden moeten onderhouden, dus gaan doen. Wie liever Satan wil volgen, is geheel vrij om zijn eigen zelfzucht na te jagen. Natuurlijk heeft onze manier, waarop wij door ons eigen aardse leven gaan, gevolgen voor het leven in het hiernamaals. Want ieder mens neemt zijn eigen persoonlijkheid mee naar het hiernamaals. Onze persoonlijkheid zit niet in het lichaam, maar in onze ziel. En, bij het overlijden op Aarde, blijft het lichaam achter, maar de ziel leeft voort in het hiernamaals. Wie daarom er alles aan gelegen is om het aardse te leven te verheerlijken en geen oog heeft voor de ontwikkeling van zijn ziel, die zal straatarm aankomen in het hiernamaals. Want bij de dood van het lichaam nemen wij wel onze liefde mee, maar niets van wat wij op Aarde dachten te bezitten, want alle aardse goederen blijven op Aarde. Daarvan gaat niets mee naar het hiernamaals. Alleen de liefde, en wat de liefde toebehoort, gaat mee. Wie daarom geen liefde heeft voor God en zijn naasten, komt heel arm aan in het hiernamaals. Mensen, die geleerd waren op Aarde, maar geen liefde hadden voor anderen, die zijn heel arm, want hun geleerdheid zat niet in hun hart – de zetel van de liefde – maar in hun hersens. En die vergaan met het lichaam. Daarom zijn die mensen in het hiernamaals dom, omdat hun geleerdheid alleen aardse, materiële geleerdheid was. De wijsheid, die voortkomt vanuit de liefde, bezaten zij niet en daarom nemen zij hun geleerdheid helemaal niet mee. Bedenk daarvan wel de reden. God is Liefde en vanuit Gods Liefde komt Gods Wijsheid. Daarom kan enkel de wijsheid, die een mens opdoet vanuit zijn liefde, de lichamelijke dood overleven en nuttig zijn in het hiernamaals. Maar aardse wijsheid, waar geen liefde voor anderen in zit, die verdwijnt in het hiernamaals totaal, omdat deze wijsheid, deze kennis niet gebaseerd is in de liefde. Wat alleen liefde en de daaruit komende wijsheid zijn geestelijke producten; de geleerdheid en wijsheid, welke daar niet op gebaseerd zijn, de aardse geleerdheid en wijsheid, verdwijnt als het lichaam is verdwenen. Want alleen God is Liefde en Wijsheid, die onverwoestbaar is en voor altijd blijft; zonder ooit een begin te hebben gehad en zonder ooit een einde te hebben. Daarom, alleen wanner wij mensen de roeping van God durven volgen – en de hoon en smaad van onze medemensen voor lief nemen – dan kunnen wij, niet alleen kinderen van God worden, maar ook rijk zijn in het hiernamaals. Want bij God is alles geënt op de liefde en alleen mensen, die zelf liefdevol zijn voor anderen – en God in Zijn Leer en Geboden uit liefde volgen, door hun daden – zullen hun leven in het hiernamaals ook in zaligheid doorbrengen, zonder ooit een einde te kennen. Want de materie is altijd een tussenstap, nooit de eindbestemming. De eindbestemming is altijd geestelijk. En alleen mensen, die levend zijn geworden door hun liefde voor God en hun medemensen, hun naasten, zullen ook levende kinderen van God worden en zijn. In zelfzucht en egoïsme is geen leven te vinden, alleen de dood. Niet alleen van het lichaam, maar ook van de ziel. In zulke mensen, die deze weg voor zichzelf, door het aardse leven hebben gekozen, is hun inwonende geest – aan elk mens gegeven om een kind van God te kunnen worden – totaal verschrompeld. Maar mensen, die de Leer en Geboden van God doen in hun leven, die kunnen wedergeboren worden in de geest. Dat betekent dat de geest gaat groeien en op een, door God gegeven moment, wordt deze geest vanuit God de ziel van de ziel, waarna de gehele mens voleindigd is en een kind van God, voor alle eeuwigheid, zonder einde. Daarom is het noodzakelijk voor ons mensen om Gods roeping te durven volgen, ongeacht wat andere mensen ervan vinden. En, voor hen die God roept, is God soms volhardend. Jona werd door God geroepen, maar hij wilde niet. Pas na een zware storm op zee, waarbij Jona in zee werd geworpen, en in een vis terecht kwam, die hem op een strand uitspuugde, was hij bereid om naar Nineve te gaan. En, tegen zijn wil in, spaarde God de grote stad Nineve. Maar uiteindelijk had Jona wel zijn roeping van God voldaan; hij had de bewoners van Nineve gewaarschuwd dat hun ondergang aanstaande was, als zij zich niet van hun zonden bekeerden. En ook Paulus had gelijk, toen hij aan de Korintiërs schreef dat de tijd kort is hier op Aarde. En in onze tijd nog korter dan in vroegere tijden, want de wederkomst van onze Heer en God, Jezus Christus is aanstaande. Zeker, voordat Hij wederkomt, krijgen wij mensen nog allemaal, die het kunnen begrijpen, van God uit een waarschuwing hoe ieder van ons persoonlijk er in Gods ogen voorstaat, en dat voor alle mensen tegelijk. Daarna komt er een verwoestende Derde Wereldoorlog en nog een anti christelijk schrikbewind en dan komt Jezus Christus ons mensen wederom redden van alle kwaad, door Zijn wederkomst. En dat allemaal tussen nu en voor 2030. Want ook onze wereld die wij heden zien gaat voorbij. Nog worden christenen wereldwijd vervolgd, maar nadat Jezus Christus is wedergekeerd, is de enige Godsdienst op Aarde de christelijke. Want dan zijn er enkel volgelingen van Jezus Christus over. De tijd, die wij nog hebben, voor de wederkomst van onze Heer en God in Jezus Christus is bijna voorbij. Daarom bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap, die Jezus Christus, toen Hij op Aarde leefde, al aan ons mensen verkondigde. Lees daarom in de Bijbel de evangeliën, die over het aardse leven van Jezus Christus gaan, want dat is de Blijde Boodschap, tezamen met alle Openbaringen van God, voor Zijn komst op Aarde tot op heden. God in Jezus Christus riep Zijn apostelen, de meeste ervan waren vissers van beroep, om Zijn Leer en Geboden te verspreiden en een nieuwe Kerk te stichten. Een Kerk van liefde, die helaas vaak eerder op een rovershol heeft geleken, dan op een Kerk van God. In de hoogste leiding van de Kerk, die God in Jezus Christus heeft gesticht – alle andere Kerken zijn ervan afgescheiden – is momenteel de rook van Satan niet alleen doorgedrongen, maar wordt nu door die giftige rook gesmoord. Want momenteel heerst niet God, maar Satan over onze wereld. Het kan onmogelijk zo blijven, want waar Satan heerst, daar wordt alle leven vernietigd, ook al het geestelijke leven. Vandaar de wederkomst van Jezus Christus, onze Heer en God, om ons voorgoed te Redden van het kwade, die daarna geen invloed meer kan uitoefenen op Aarde. Daarom, bekeert u en volg de roeping van God reeds nu, maar in ieder geval voordat het voor u te laat is. Dan zult u, als het uw tijd is om naar het hiernamaals te gaan, zalig worden in een hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering