Religie

Schriftuitleg van zondag 4 februari 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Job 7, 1-4.6-7

Job sprak: Moet de mens niet zwoegen op aarde, dagen maken van een dagloner? Hij snakt naar schaduw, ziet ver­langend uit naar betaling. Zo ken ik vruchteloze maanden, en nachten lang van getob. ‘s Avonds denk ik: Wanneer wordt het morgen?, en ‘s morgens: Wanneer wordt het avond? En zolang het licht is, ben ik ziek van onrust. Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel; ze lopen af; de draad is ten einde. Bedenk dat mijn leven een ademtocht is, dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.


Tweede lezing 1 Korintiërs 9, 16-19.22-23

Broeders en zusters, dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen: ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig! Deed ik het uit eigen be­weging, dan had ik recht op loon; maar zo is het niet: het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn verdien­ste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen ge­bruik maak van het recht aan de prediking verbonden. Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Met de zwakken ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen om er tot elke prijs enkelen te red­den. En ik doe alles voor het evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen.


Evangelielezing Marcus 1,29-39

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam, ging Hij met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende hen. In de avond, na zonsonder­gang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden. Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop, en toen ze Hem ge­vonden hadden, zeiden ze: ‘Iedereen zoekt U’. Hij ant­woordde hun: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben Ik uitgegaan’. Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze gees­ten uit.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Lijden en leven’. Er is geen leven zonder lijden. De Aarde wordt niet voor niets een tranendal genoemd. Want in het lijden beproeft God ons mensen of wij wel, ook onder moeilijke omstandigheden, bereid zijn om Zijn kinderen te worden en daarna te zijn. Zelfs planten en dieren lijden vaak. Neem een plant in een droge periode, die lijdt zichtbaar onder deze omstandigheid van te weinig water. En dieren lijden ook zichtbaar, als zij vervolgt worden door roofdieren, die hen als voedsel zien, of gewond raken in strijd; of met een ander soort dier om te overleven, of in gevechten met elkaar omwille van de voortplanting. En lichamelijk zijn wij mensen ook dieren. Onze lichamen kunnen van alles gaan mankeren, maar ook de onderlinge wreedheid van ons mensen brengt lijden met zich mee. Kortom, het aardse leven zit vol lijden. Zowel lichamelijk als geestelijk lijden is ons deel. Pas als wij ons met onze liefde richten op God en de medemensen, onze naasten, kunnen wij ons eigen lijden in het juiste perspectief stellen. Daardoor kunnen wij nog wel lichamelijk lijden, maar geestelijk kunnen wij dit lijden aan God opdragen en daardoor niet meer geestelijk lijden. Immers, onze Heer en God Jezus Christus – die lichamelijk, in ziel en lichaam Mens was en is, maar in Zijn Geest volkomen God – heeft vrijwillig, om ons mensen te redden, een vreselijk lijden ondergaan, bij Zijn kruisdood en alles wat daaraan vooraf is gegaan. Hij werd op bevel van de priesters en Schriftgeleerden van de Tempel te Jeruzalem gevangen genomen. Onder mishandelingen ondervraagd en daarna – onschuldig, want als Mens geworden God had Hij geen enkele religieuze, noch menselijke wet overtreden – veroordeeld. Omdat het de joden, door de Romeinse machthebbers, verboden was om een doodvonnis zelf uit te voeren, werd Hij voor Pilates gebracht, die Hem, na vastgesteld te hebben dat Hij onschuldig was,  eerst liet geselen – met 3000 zweepslagen, en Hij werd ook met doornen gekroond – en Hem daarna aan een kruis liet slaan. Daarbij was de grootste misdaad in de mensengeschiedenis een feit; onze Heer en God martelen en naar het lichaam doden. Daarmee heeft God in Jezus Christus een lijden doorgemaakt, die weinig mensen in hun aardse bestaan hoeven mee te maken. Natuurlijk kon God, die de Enige Levende is vanuit Zichzelf, niet in Zijn graf blijven liggen. Daarom stond Hij op de derde dag op en verscheen in Zijn verheerlijkt lichaam aan Zijn volgelingen, om hen nogmaals te bewijzen dat Hij werkelijk God is. Vandaaruit heeft het geloof in God in Jezus Christus zich over de gehele Aarde verspreid. Helaas hebben vele machthebbers in Europa – die heel veel geprofiteerd heeft van het geloof in God in Jezus Christus – besloten dat het christendom, de Leer en de Geboden van God in Jezus Christus, uit onze samenlevingen te laten verdwijnen. Gelukkig niet iedereen, maar wel de meeste en krachtigste landen in Europa zijn hier mee bezig. Vandaar dat wij nu massaal geconfronteerd worden met mensen van een andere, aan Jezus Christus vijandig religie, die binnengehaald zijn om de resten van het christelijk geloof te bestrijden. Bijkomend voordeel voor de materieel rijke mensen is dat de armoede hierdoor ook sterk toeneemt; want vele rijke mensen gunnen hun armere medemensen helemaal niets, want zij willen alles voor zichzelf hebben. Ja, in opdracht van Satan, worden wel allerlei zware zonden gepropagandeerd, want de mensen moeten natuurlijk wel allemaal naar de hel. En dat is onze huidige samenlevingen in Europa in een notendop. Satan regeert in het huidige Europa en als het aan Satan en zijn menselijke dienaren zou liggen, werd elk spoor van God volledig en voorgoed uitgewist. Natuurlijk kan God dit niet toelaten. Daarom is God ook met een reddingsplan voor ons mensen bezig. Neem de Kerk, welke God in Jezus Christus Zelf heeft opgericht om ons mensen bij Hem te trekken en te houden. Deze Kerk zal niet en nooit door de poorten van de hel worden overweldigd. En toch, als wij kijken naar Zijn Kerk, heden de Rooms Katholieke Kerk genoemd, wordt deze heden geregeerd door duivelaanbidders. Daarom zal er wederom een schisma, een scheuring in deze Kerk komen; daarna zal eer een Kerk van Christus zijn en een één wereld religie. De laatst genoemde aanbid Satan. Dit op het religieuze vlak. Op wereldschaal zullen alle mensen verdwijnen, die na de. Van God uitgaande, Grote Waarschuwing, die over alle mensen zal komen, welke dit kunnen begrijpen, zich weigeren te bekeren tot God in Jezus Christus. Zij zullen, vanwege hun hardnekkig volgehouden zonden, samen met hun meester Satan en alle demonen die hem nu op Aarde dienen, in de hel geworpen worden. Op Aarde kan ook Satan daarna geen invloed meer uitoefenen. Omdat dan alle mensen, die nog op Aard wonen, geloven in Jezus Christus – reeds nu geloven, of tot geloof zijn gekomen na de Grote Waarschuwing – en in liefde met elkaar om gaan, zal de Aarde veranderen in een aards paradijs. Dan hoeven wij niet, zoals Job, ons leven te leiden in tobben en uitzichtloos lijden. Want dan is God altijd elk mens zeer nabij. Verdwenen zijn dan oorlogen, onderdrukking en tekorten, waar nu vele mensen onder lijden. Want Gods zorg voor ons mensen, is ook nu, in overvloed, alleen wij mensen delen deze overvloed niet met andere mensen, die wij laten lijden, uit pure hebzucht en eigenbelangen. Zoals het ook was in de tijd van Job bij de meeste mensen. Paulus predikte het evangelie – de Blijde Boodschap dat wij een God hebben, die Liefde is – aan heidense  mensen, om hen geestelijk te redden. Dat voelde hij als zijn plicht en hij deed dit met heel veel liefde en inzet. Maar na de wederkomst van God in Jezus Christus – nog voor 2030 -  is iedereen, die dan nog op Aarde leeft, gelovig en leeft het evangelie zelf. Want dan zijn er geen heidenen – al dan niet gedoopt – meer over; iedereen die dan op Aarde leeft is dan een volgeling van God in Jezus Christus. Niet alleen door te beweren dat hij of zij gelooft, maar door de Leer en de Geboden van God te doen! Dan zal er ook veel minder zieken zijn en al helemaal geen bezetenen. Want dan heeft God heel veel mensen de genade gegeven dat, wanneer zij uit liefde en geloof en in de naam van Jezus Christus iemand de handen opleggen, die persoon van alle ziekten, welke dat ook zijn, bevrijd zal zijn. Dan hoeven wij mensen veel minder te lijden. Want ons huidige lijden is vaak genoeg ofwel de schuld van andere mensen, of ons eigen schuld vanwege onze eigen zondige daden. Maar wij kunnen ons eigen lijden en die van andere mensen nu al verlichten, door de Leer en de Geboden van God in Jezus Christus – de enige God die werkelijk bestaat – te gaan doen in ons leven. Dan zijn wij er zeker van dat, na onze lichamelijke dood, er een hemel op ons wacht. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering