Religie

Schriftuitleg van zondag 11 februari 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Leviticus 13, 1 -2.45-46

De Heer sprak tot Mozes: ‘Heeft iemand een gezwel, uit­slag of een vlek op zijn huid, en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen, en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken, en roepen: Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt, is hij onrein; hij moet apart wonen, en buiten het kamp blijven’.


Tweede lezing 1 Korintiërs 10, 31-11, 1

Broeders en zusters, Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods. Geeft geen aanstoot, noch aan joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de gemeenschap, opdat allen gered worden. Weest mijn navolgers zoals ik het ben van Christus.


Evangelielezing Marcus 1,40-45

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: ‘Als Gij wilt kunt Gij mij reini­gen’. Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit raakte hem aan en sprak tot hem: ‘Ik wil, word rein’. Terstond ver­dween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem: ‘Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorge­schreven, om ze het bewijs te leveren’. Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertel­len en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Innerlijke genezing’.  Een mens geneest pas goed bij een innerlijke genezing. Dit geldt zowel voor een lichamelijke genezing, als voor een geestelijke genezing. Toegegeven, lichamelijk kan een mens soms niet meer genezen, want dan is de schade, soms beschadiging, aan het lichaam te groot geworden. Maar God kan alles. God kan een mens genezen van alle lichamelijke kwalen, ook als menselijke artsen de patiënt al hebben opgegeven. Alleen wordt van de zieke wel vereist dat hij gelooft dat God hem, indien het nuttig voor hem, kan genezen. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want ongeloof kan maken dat God niet kan ingrijpen in het genezingsproces, vanwege de eigen vrije wil van de mens, die God afwijst. Zelf ben ik genezen van mijn staar, die mij dreigde blind te maken, omdat God mijn gebed verhoord heeft en omdat ik vast geloofde en nog geloof dat God deze ziekte en alle ziekten en gebreken van mij af kan nemen, zolang het goed is voor mij. De kracht van gebed, ook wat wij menen lichamelijk nodig te hebben, is heel krachtig en kan, letterlijk, wonderen verrichten. Natuurlijk moeten wij dan wel alleen bidden om wat wij werkelijk nodig hebben en niet om materiële rijkdom of macht. Dit geldt niet alleen om lichamelijke kwalen, maar des te meer om geestelijke kwalen. Zoals de twijfel of God wel bestaat. Terwijl er helemaal niets zou bestaan, als er geen God zou bestaan. Immers, alleen God bestaat oneindig. Niet alleen heeft God nimmer een begin gehad en zal Hij ook nimmer een einde kennen, maar ook is God in alle andere opzichten oneindig. Daarom is alles en iedereen, die ogenschijnlijk buiten God om bestaat, in werkelijkheid binnen God ontstaan en leeft binnen God. God is Geest en Hij heeft als allereerste de geestelijke wereld geschapen. Toen de Lichtengel Lucifer, met zijn volgelingen, in opstand kwam tegen God, werden zij allen gewaarschuwd dat het gevolg van die opstand zou zijn dat zij in de materie gevangen zouden worden genomen. Zij dachten het beter te weten, maar daardoor is wel alle materie ontstaan. Die God al sinds onheuglijke tijden bezig is vrij te maken, langs de wegen van mineralen, planten, dieren en tenslotte mensen. Alleen deze laatsten hebben een vrije wil. Met die wil kan ieder mens zelf kiezen tussen de werken van God en de werken van de Satan; de vroegere Lichtengel Lucifer. De mensen, die voor God kiezen kunnen volledig genezen van hun geestelijke ziekten, zoals zelfzucht, ongeloof, liefdeloosheid enzovoorts. Maar een mens moet wel zelf kiezen of hij een duivel – aanhanger van Satan – of een engel, dan wel een kind van God wil worden. Voor dit laatste zal elke mens, die een kind van God wil worden, bereid moeten zijn om God onvoorwaardelijk te dienen, door de Leer en de Geboden van God in Jezus Christus te gaan doen in zijn leven. Wie dit niet wil, is daarin vrij. Alleen heeft in ons leven alles zijn eigen gevolgen. Het grote gevolg van een leven volgens Gods bedoelingen met ons mensen, is de hemel. En als een mens er alles aan doet om God in alles te gehoorzamen, ook als het van tijd tot tijd ongunstig voor hem lijkt, dan kan hij zelfs uitgroeien tot een waarachtig kind van God en, na zijn lichamelijke leven, een bewoner worden van de hoogste hemel, waar God ook Zelf woont; het hemelse Jeruzalem. Daarentegen die mensen, die liever Satan als hun leidsman  hebben, die kunnen opnieuw uitgroeien tot volmaakte duivels, die allen in de hel thuishoren, vanwege hun totaal gebrek aan liefde voor God en hun naasten. Deze keuze is voor ieder mens weggelegd. Maar begrijp mij goed; geestelijk genezen mensen zitten allemaal in de hemel, na hun lichamelijke dood. Geestelijk zieke mensen, of zelfs geestelijk gestorven mensen, hebben voor de hel gekozen. En die mensen, die zover van God zijn afgedwaald, dat zij zelfs in de hel niet meer het pad van genezing kunnen opgaan – en uiteindelijk door Gods genade uit e hel bevrijd kunnen worden – zullen nogmaals de wegen van de mineralen, planten, dieren en mensen moeten gaan, op deze Aarde – waar zij nogmaals de kans krijgen om Gods Wil te gaan doen en zelfs een kind van God te worden – of op een andere planeet, waar zij nimmer meer een kind van God kunnen worden, maar wel in een hemel of paradijs kunnen komen. Want alleen op onze Aarde kunnen wij mensen kinderen van God worden, omdat in de Aarde Satan is opgesloten en daarom alleen op onze Aarde God Zelf Mens is geworden in Jezus Christus en tussen ons in heeft geleefd. Nergens anders in de geheel oneindigheid! Daarom is de strijd tussen goed en kwaad nergens zo hevig als hier op onze Aarde. Maar de beloning van de goede mensen – die Gods Leer en Geboden doen – is ook het grootste; namelijk on een kind van God te worden en daarna te zijn. Wat ook de reden is dat mensen, van andere planeten, soms uitgenodigd worden om, uit eigen vrije wil, op onze Aarde opnieuw geboren te worden, om na een vaak moeilijk leven, opgenomen te worden in de hoogste hemel. Zij behouden hun ziel, maar weten niets van hun vorige leven, en krijgen hier op Aarde een menselijk lichaam, verwekt door een man en geboren uit een vrouw, zoals alle andere kinderen op Aarde. Om alle misverstanden te voorkomen; planten, dieren en mensen hebben allen slechts één ziel, nooit meer. Wanneer twee zielen graag samen geboren willen worden, en God dit toestaat, maar hun aardse moeder heeft slechts één eicel vrijgemaakt, dan wordt deze eicel gesplitst en komt eer een eeneiige tweeling op Aarde, die ieder een eigen ziel hebben. Dit is te zien doordat elk kind zijn eigen karakter heeft. Maar de meeste mensen op Aarde zijn geestelijk blind en doof en daardoor ook geestelijk, min of meer, ziek. Soms wordt deze ziekte zichtbaar, doordat ook het lichaam door ziekte wordt aan gestoken. Deze ziekte is, niet altijd maar wel vaak, overdraagbaar aan lichamelijk gezonde mensen. Daarom gaf God aan Mozes de raad, het bevel, dat lichamelijk zieke mensen, met een huidaandoening, buiten het kamp moesten verblijven, totdat zij genezen zouden zijn. Want als een lichamelijk zieke mens alsnog Gods Geboden gaat doen, dan kan, met de geestelijke gezondheid, ook de lichamelijke gezondheid wederkeren. Volhard de mens in zijn zonden, dan niet. Dan is dit lijden een voorproefje voor de hel of het Vagevuur. Daarom ook raadde Paulus de Korintiërs aan om alles, wat dan ook, te doen ter ere van God. En geef daarbij geen aanstoot aan wie dan ook, óók niet aan anders denkende mensen. Wat overeen stemt met de raad om niemand te veroordelen of te beledigen die niet willen geloven. Alleen volg hun voorbeeld niet! God werkt vaak genoeg in het verborgene, waardoor elk mens vrij blijft in zijn handelen. Ook de melaatse die Jezus Christus vroeg hem van zijn melaatsheid te verlossen. En Jezus Christus gaf hem bovendien nog het bewijs dat Hij werkelijk God is, want niet zoals een profeet, die namens God iemand geneest, maar uit eigen gezag was de melaatse genezen na de simpele woorden: ‘Ik wil, word rein’. Dat Jezus Christus hem niet geestelijk kon genezen, bleek uit de daden van deze genezen melaatse, die na een nadrukkelijk verbod om hierover te spreken, veel ruchtbaarheid gaf aan het feit dat hij genezen was. Daardoor bewees hij zelf dat hij wel lichamelijk genezen was, maar geestelijk nog zwaar ziek was en ver van God was verwijderd. Daarom, wees niet zoals deze ex melaatse, maar gehoorzaam God in alles wat Hij van u als mens wil. Dan zal, na dit lichamelijk leven, er een hemel op u wachten. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering