Religie

Schriftuitleg van zondag 17 maart 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Jeremia 31,31-34

Er komt een tijd - godsspraak van de Heer -, dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dat ver­bond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was - godsspraak van de Heer. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun bin­nenste; Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein, kent Mij dan - godsspraak van de Heer. Dan vergeef Ik hun misstappen; Ik denk niet meer aan hun zonden.


Tweede lezing Hebreeën 5, 7-9

Broeders en zusters, in de dagen van het sterfelijk leven heeft Christus onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden ge­hoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.


Evangelielezing Johannes 12, 20-33

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Deze nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: ‘Heer, wij zouden Jezus graag spreken’. Filippus ging het aan Andreas vertellen en ten slotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter ant­woordde hun: ‘Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven be­mint, verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij die­nen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur ge­komen. Vader, verheerlijk uw naam’. Toen kwam er een stem vanuit de hemel: ‘Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken’. Het volk dat erbij stond te luiste­ren, zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: ‘Een en­gel heeft tot Hem gesproken’. Maar Jezus sprak: ‘Niet om Mij was die stem, maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden bui­ten geworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik allen tot Mij trekken’. Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.

Uitleg:

Het thema van deze vijfde zondag van de vasten is: ‘De stervende graankorrel brengt vrucht voort’. Zoals een strevende graankorrel vrucht voortbrengt, zo brengt een mens, als hij sterft aan zijn eigen ‘ik’, zijn egoïsme, zijn eigen eeuwige leven voort. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit nar uw eigen geslacht. Want een mens is lichamelijk gezien een dier en, zoals alle dieren, geneigd om allereerst voor zijn lichamelijk leven te zorgen. Maar het lichamelijke leven is niet en kan niet bestendig zijn, maar is een tussenvorm om de ziel te laten groeien. Kijk, dieren worden door God gestuurd door Zijn Almacht en kunnen daarom niet en nooit meer zijn, dan dat hun soort hen aangeeft. Hun geestelijke bestemming is altijd om, samengevoegd met andere diersoorten, afstammend van mineralen en plantensoorten, uiteindelijk uit te groeien tot de ziel van een mens. Wanneer een mens dan op Aarde geboren wordt – hij is al mens vanaf de conceptie, de bevruchting van een eicel van een vrouw, zijn toekomstige moeder, door het zaad van een man, zijn toekomstige vader – dan heeft God aan zijn ziel al een geest vanuit God toegevoegd, die hem in staat stelt om een kind van God te worden. Daarom stuurt God elke mens niet meer door Zijn Almacht, maar door Zijn Liefde. Daarom ook heeft elke mens een vrije wil, omdat hij uit eigen vrije wil, zelf moet kiezen tussen het hemelse en het helse. God heeft ons mensen richtlijnen gegeven voor ons leven op Aarde én in het hiernamaals; Gods Leer en Geboden! En soms gaat het mis in de menselijke geschiedenis. Zoals in de tijd dat God Zelf op Aarde kwam in Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus Christus was geheel Mens naar lichaam en ziel, maar ook volledig God nar Zijn inwonende Geest. Nu, na Zijn aardse leven en na Zijn smadelijke dood aan een kruis, is de Mens Jezus Christus voorgoed, zonder einde, helemaal en onverbrekelijk samengevoegd met Zijn Geest, die God is; daarom ook is Jezus Christus de Enige God, die in werkelijkheid bestaat! En nu in onze tijd, nu het overgrote deel van de mensen – en al helemaal heel veel de machtige mensen – gekozen hebben voor uitsluitend het aardse bestaan, onder zware invloed van Satan, is de tijd gekomen dat Jezus Christus Zijn belofte waarmaakt en opnieuw op Aarde komt, niet om onder ons te leven, maar om ons te oordelen. Om zoveel mogelijk mensen tot inkeer en bekering te brengen, komt er zeer spoedig de Grote Waarschuwing, die ieder mens ervan op de hoogte stelt hoe hij er in Gods ogen voorstaat. Wie zich dan alsnog bekeert, die is gered voor het eeuwige leven in en bij God. Wie zich weigert te bekeren, die heeft uit eigen vrije wil gekozen om Satan in de hel gezelschap te houden. Hoelang? Dat ligt aan de mensenziel zelf! Wie zich in de hel bekeert tot God en Hem om erbarming en genade zal vragen, en dit natuurlijk eerlijk meent, die kan uit de hel bevrijd worden.  En via een lange weg door het verbeteringsinstituut voor alle zielen, het Vagevuur – het tussenrijk tussen hemel en hel – in een hemel komen. Het kindschap van God is echter uitgesloten, omdat de verschrikkingen van de hel voor altijd de ziel van een voormalige duivel zal belasten. Maar hij kan wel een hemel, een paradijs bereiken en daar voor eeuwig gelukkig worden; op die momenten na, dat de herinnering van de hel zijn geluk, tijdelijk, in de weg staat. U kunt misschien begrijpen, na deze uitleg, dat de mens staat in de laatste fase van het materiële leven en dat het mensenleven op Aarde bedoeld is om uit te groeien naar het kindschap van God. En dat, ondanks het feit dat alle mensen, die deze ontwikkelingsgang door de materie hebben gemaakt, afstammen van gevallen engelen, die met Lucifer, nu Satan geheten, zijn gevallen door hun opstand tegen God. Zo goed is God dat Hij, die schepselen die zich tegen Hem hebben gekeerd, de status van kinderen wil geven. Dat ook engelen, die God altijd trouw zijn gebleven, door een aards leven, ook Gods kinderen kunnen worden, is begrijpelijk. En nee, deze engelen, weten in hun aardse leven niet dat zij eens engelen van God waren; die herinnering komt dan weer na hun lichamelijke dood. Maar dat zij op Aarde betere mensen zijn, dan die mensen die van gevallen engelen afstammen en een lange weg door de materie hebben afgelegd, spreekt, volgens mij, voor zich. Alleen het einddoel, vanuit God, is dezelfde; het kindschap van God. God gaat met elk mens op Aarde de Weg naar het eeuwige en nooit eindigende leven; de mens bepaalt echter zelf of hij door gehoorzaamheid aan God deze Weg door het leven wil gaan, of bij het aardse wil blijven. Het Verbond tussen mens en God, waar Jeremia een boodschap over kreeg, staat nu op het punt om werkelijkheid te worden. Want bij de Wederkomst van Jezus Christus – te verwachten vóór 2030 – zullen alle mensen, die weigeren tot inkeer, tot bekering te willen komen, samen met Satan en alle duivelse krachten op Aarde, de hel in worden gestuurd, waar zij niet meer uit kunnen komen, totdat zij zich bekeren en God, gemeend, om genade en barmhartigheid zullen smeken. Dan zal Gods Leer en Geboden – Gods Wet – in het hart van ieder mens op Aarde gegeven zijn en zal ieder mens leven, zoals God het bedoeld heeft. God, die Liefde is en Wiens Liefde ook Zijn Leven is, zal dan alle misstappen, alle zonden, begaan in onze huidige wereld – die door Satan geleid wordt – vergeven. Onze huidige wereld heeft dan opgehouden te bestaan, zoals voor ieder mens die lichamelijk is gestorven de Aarde opgehouden heeft te bestaan, omdat hij in een geestelijke wereld gekomen is. Momenteel leven wij mensen nog in een tranendal, om ons rijp te maken voor het geestelijke leven. God heeft daarbij ook Zijn Zoon, Jezus Christus – eigenlijk God bekleed met de gestalte van een Mens, een Man – niet gespaard. Ook Hij moest, om ons mensen van de grootste invloedssfeer van Satan te bevrijden, een smadelijke marteldood, door geseling, doornenkroon en kruis, te ondergaan. Als Mens moest Jezus Christus de school van het lijden doorlopen; maar God beloonde Hem door Zichzelf permanent met de Mens Jezus Christus te verbinden, waardoor Hij nu voor de gehele oneindigheid volledig God is. Jezus Christus wist al heel lang welke dood Hij moest sterven en wel door de handen van diegenen, die beweerden God te vertegenwoordigen; de Tempelheren in Jeruzalem. Deze dienden reeds lang niet God, maar Satan. Zoals heden vele hoge en lage, zich christelijk noemende geestelijken, ook de Leer en Geboden van God niet langer doen, maar zich in werkelijkheid van God hebben afgekeerd. In zowel gedrag als in het verdraaien van Gods Leer en Geboden. Zij houden ons mensen een valse leer voor, niet om onze zielen te redden, maar voor hun eigen wereldlijke baten. Tenzij zij zich op tijd bekeren, zullen zij hun loon daarvoor wel van God ontvangen, want zulke ‘geestelijken’ houden heel veel mensen van God af, in plaats van dat zij deze mensen naar God toebrengen, wat hun eigenlijke taak is. Voor hen geldt vaak genoeg, wat Jezus Christus over de Farizeeën zei: ‘Luister wel naar hun woorden, maar kijk niet naar hun daden, want die stemmen niet overeen met wat zij leren’. Gelukkig zijn er ook genoeg andere mensen, die wel doen wat zij anderen proberen te leren. En mensen, die hun God getrouwe voorbeeld in woord en daad volgen, die zullen zeker, na hun lichamelijke leven, in een hemel komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering