Religie

Schriftuitleg van Paaszondag 31 maart 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Handelingen 10, 34a.37-43

In die tijd nam Petrus het woord, en sprak: Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond, en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten ver­schijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te predi­ken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rech­ter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt’.


Tweede lezing 1 Korintiërs 5, 6b-8

Broeders en zusters, gij weet dat een beetje zuurdeeg ge­noeg is om het hele deeg zuur te maken? Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden; gij moet immers zijn als ongezuurde paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en ontucht, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid.

of:

Lezing Colossenzen 3, 1-4

Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wan­neer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.


Evangelielezing Johannes 20, 1-9

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de Steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus be­minde leerling en zei tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd’. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangeko­men naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij name­lijk uit de doden moest opstaan.

Uitleg:

Het thema van deze Paaszondag is: ‘De Heer is waarlijk verrezen!’. De Heer, Jezus Christus, is waarlijk verrezen! Dat kon ook niet anders, want Jezus Christus is God. En God, de Enige die het leven uit Zichzelf heeft, kan onmogelijk bij de doden blijven. Enkel al daarom moest Hij verrijzen uit de dood! Maar er is nog een andere reden. Namelijk dat weliswaar Zijn leerlingen wel wisten Wie Hij is, maar tot vertwijfeling  zouden komen, indien Hij dit na Zijn lichamelijke dood niet bewezen had, door de verrijzen uit diezelfde dood. En vervolgens gedurende veertig dagen – verwijzend naar de veertig jaar, dat het volk van Israël in de woestijn verbleef, na de uittocht uit Egypte – al Zijn volgelingen bezocht. Dus niet alleen de apostelen en de bij hen verblijvende mensen, maar ook mensen die elders leefden, maar wel vast in Hem geloofden. En na die veertig dagen steeg Hij, zichtbaar voor een grote menigte, op naar de hemel. God heeft nooit een begin gehad en zal nooit een einde hebben. Maar God had, voor de geboorte van Jezus Christus, een klein gebrek; God was voor geen van Zijn schepselen zichtbaar! Om dit te verhelpen, is God bij ons op onze Aarde komen wonen als Mens. Elk mens op onze Aarde heeft een lichaam, een ziel, die aan het lichaam een schijnleven geeft – was het lichaam zelf vol leven, dan kon het lichaam niet sterven, wat bewijst dat niet het lichaam leeft, maar de ziel, wiens leven ook doorgaat na de lichamelijke dood – en, om een kind van God te kunnen worden, een inwonende , door God geschapen, geest. Bij Jezus Christus was het iets anders. Hij werd verwekt door de heilige Geest, die bij Maria haar onbevruchte eicel bevruchtte door de Wil van God, waardoor Jezus Christus met recht de Zoon van God genoemd werd en wordt. En de inwonende Geest bij Jezus Christus was en is de Ongeschapen Volheid van God! Bij elk mens, die volmaakt is geworden, heeft zijn geest de rol van de ziel overgenomen en is de ziel van zijn ziel geworden, ongeacht of dit op Aarde reeds plaatsvind, of in het hiernamaals. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Bij Jezus was dat het geval op ongeveer 30 jarige leeftijd, toen Hij Zijn Openbare werk begon, tot verlossing van de gehele mensheid uit de dwang van Satan. De Mens Jezus Christus, die, omdat Hij geschapen is, altijd de Zoon van God is en zal zijn, is voorgoed en zonder einde met Zijn Geest, de volheid van God samen gevoegd vanaf Zijn smadelijke dood aan het kruis. Daarom is Jezus Christus de Enige God die bestaat, ooit heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan. Alle andere zogenaamde goden bestaan gewoonweg niet! Zij zijn verzinsels; door mensen bedacht, en/of ingegeven door de grootste vijand van God, Satan. Maar in waarheid en werkelijkheid bestaan zij niet! Satan heeft in onze tijd weer een truc uitgehaald; hij heeft zich onzichtbaar gemaakt, door ons mensen te laten geloven dat hij zelf niet bestaat. Daarmee heeft hij zwakgelovige mensen op een dwaalspoor gezet. Want als Satan niet bestaat, bestaat God dan wel? Daaruit is het atheïsme voortgekomen, die God en Satan beiden ontkennen. De mensen, die deze dwaalleer aanhangen, denken echt dat alles op toeval berust, dat er buiten de materiële werkelijkheid geen geestelijke werkelijkheid – die de materiële werkelijkheid bestuurt – bestaat of kan bestaan. Maar als God niet bestaat, dan zijn ook de Leer en de Geboden van God menselijke verzinsels, toch? De mensen die dit geloven, evenals de gelovigen van allerlei dwaalleren, welke Satan over de Aarde heeft verspreid, zijn op zijn minst misleid. Maar er zijn ook mensen, die wel degelijk in Satan geloven, maar die door hun eigen slechtheid hem liever aanbidden, aanhangen en volgen, dan God, die hun werkelijke Schepper is. Want God stelt eisen aan ons mensen, namelijk dat wij Zijn Leer en Geboden ook doen in ons leven. Voor Satan is elke misdaad, uit hoogmoed, eigenbelang en wreedheid uit liefdeloosheid het bewijs dat een mens hem volgt naar de hel, waarvan Satan de koning is. Maar God is Liefde en Gods Liefde is ook Zijn Leven. Satan heeft alle  liefde in hemzelf gedood. Daarom is er in het koninkrijk van Satan – de hel – geen spoor van liefde te vinden. Het gevolg zijn de doorlopende ruzies, twisten, oorlogen en de meest afschuwelijke zonden die daaruit voortvloeien. De hel is inderdaad een vreselijke plek om te wonen, en toch voor mensen op Aarde die zeer zelfzuchtig zijn, de plek waar zij, gezien hun daden, kennelijk graag willen wonen. Arme mensen – die aards soms zeer rijk zijn – want zij doen zichzelf iets aan, wat zij nu nog niet begrijpen, maar eenmaal in de hel, hen veel spijt zal opleveren. Maar echte duivels – mensen met een duivelse mentaliteit op Aarde en in de hel – geven altijd de schuld van hun eigen ellende aan anderen, echter nooit als gevolg van hun eigen slechte daden. En ja, ook God stelt ons mensen op de proef! Dat deed God zelfs met Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, die op een zeer pijnlijke en smadelijke manier vermoord moest worden, om ons mensen te redden. Maar vandaag vieren wij dat Hij, Jezus Christus, opstond uit Zijn graf om, in een verheerlijkt lichaam, voor altijd, zonder einde, als God verder te leven. Hij is als God de enige Levende, alle anderen die leven hebben, hebben dit van Hem gekregen. Op Aarde heeft Hij ons mensen alleen maar goed gedaan. In de Bijbel, het Nieuwe Testament, staan een groot aantal gevallen van Zijn Genade voor ons mensen. Jezus Christus trok inderdaad weldoende rond en Hij was gezalfd door de heilige Geest, dat wil zeggen dat Hij altijd de Wil van God deed, omdat God volledig in Hem werkte. Uit dank voor de goedheid die Hij Zijn volk – als Mens – bewees en ook mensen die heiden waren, totdat zij Hem leerden kennen, werd hij door Zijn eigen volk vermoord. Want, net als in onze eigen tijd, waren de priesters van de joodse Kerk van toen alle geloof verloren, zoals nu de leiders van allerlei christelijke Kerken hun geloof in Jezus Christus hebben verloren en de Satan volgen in hun dagelijkse daden. Maar mensen, die tot werkelijk geloof zijn gekomen en de Leer en Geboden van God in de praktijk brengen, die zoeken wat van boven is, namelijk God meer dan wat van de wereld is; hoogmoed en aardse rijkdom. En zij zijn, ook heden, met een kleine minderheid van ons mensen, maar bedenk dat een beetje zuurdeeg, gist, genoeg is om het hele deeg zuur te maken, de doorgisten. Doe daarom uw oude zuurdesem weg, die van bederf, slechtheid en ontucht en maak verse zuurdeeg van het zuivere brood van reinheid en waarheid. Dan zult ook u vanuit het graf van Jezus Christus waarnemen dat Hij werkelijk verrezen is en geloven in Hem die alle mensen, ook u zelf, tot Zijn kinderen wil verheffen. Maar alleen, vanwege onze absoluut vrije wil, als wij dat zelf ook willen en dit bewijzen door onze daden van liefde en geloof. Maar wie dit doet zal eeuwig leven in een hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering