Religie

Schriftuitleg van Paasmaandag 1 april 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Handelingen 2,14.22-32

Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten: ‘Gij allen, man­nen van Israël, luistert naar deze woorden: Jezus de Nazareeër was een man wiens zending tot u van Gods wege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machti­ge daden, wonderen en tekenen die God door Hem onder u heeft verricht. Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood te hebben ontbonden; want het was onmoge­lijk dat Hij daardoor werd vastgehouden. Doelend op Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zou wankelen. Daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervul­len voor uw aanschijn. Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij gestor­ven en begraven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. Welnu, omdat hij een profeet was, en wist dat God hem een eed gezworen had dat Hij één van zijn nako­melingen op zijn troon zou doen zetten, zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn li­chaam het bederf niet heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen’.

Evangelie1ezing Mattheüs 28,8-15

In die tijd gingen de vrouwen terstond weg van het graf met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide: ‘Weest gegroet’. Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: ‘Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moe­ten gaan en daar zullen zij Mij zien’. Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichtten aan de hogepriesters alles wat er was voorgevallen. Dezen hielden een bijeenkomst met de oudsten en, na overleg, gaven ze aan de soldaten een flinke som geld met de opdracht: ‘Zegt maar: Zijn leerlin­gen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen, dan zul­len wij hem wel kalmeren en ervoor zorgen dat gij geen last krijgt’. Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de joden verder ver­teld tot op de dag van vandaag.

Uitleg:

Het thema van deze Paasmaandag is: ‘Vertrouwen of angst?’.  Hebben wij mensen vertrouwen in God, of hebben wij angst over wat ons mogelijkerwijs zou kunnen overkomen? God, die nooit een begin heeft gehad en nimmer een einde zal kennen en die alles wat bestaat – daarom ook onszelf – heeft geschapen is volkomen betrouwbaar. God immers is Liefde en Gods Liefde is ook Zijn Leven. Alles wat leeft heeft God vanuit Zijn Liefde geschapen. Alleen God heeft het Leven uit Zichzelf; al Zijn schepselen leven vanuit Hem. Omdat God Liefde is en Gods Liefde ook Zijn Leven is, is liefde en leven precies hetzelfde. Alles wat ons mensen kan overkomen en niet geënt is op de liefde, komt van Gods vijanden – en de grootste vijand van God is Satan – en niet bij God vandaan. En ja, God stelt ons mensen op de proef of wij wel geschikt zijn om Zijn kinderen te worden. Maar daar hoeft geen mens angst voor te hebben, want God is Liefde en zal nooit tegen Zijn Liefde voor ons, mensen, die Zijn schepselen zijn, in handelen. Alleen als wij mensen ons verzetten tegen de beproevingen vanuit God, maken wij dezelfde beproevingen soms ondraaglijk. Maar, wetend dat wij allen allemaal beproeft worden, om te testen of wij uit eigen vrije wil God willen blijven gehoorzamen, kunnen wij op God vertrouwen dat ons niets ernstigs zal overkomen. En ja, aan elk materieel leven komt eens een einde. Maar de lichamelijke dood is niet het absolute einde; onze zielen leven immers eeuwig voort? Dit geldt ook voor lager geplaatste schepselen, zoals mineralen, planten en dieren. Weliswaar blijven die niet in het hiernamaals, maar worden de zielen van lagere soorten schepselen, samengevoegd en als hogere soorten opnieuw op Aarde geboren, maar hun eindbestemming is altijd de mens, op onze Aarde geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De mens is de tussenschakel tussen het materiële leven op Aarde en de eeuwige bestemming in het hiernamaals. Waar wij terecht komen in het hiernamaals ligt helemaal in ons eigen hand;  beter gezegd in onze eigen wil. Want alle lagere schepselen worden allen bestuurd door Gods Almacht, maar wij mensen – omdat onze bestemming van God uit het kindschap van God is – door Gods Liefde. Daartoe hebben wij een absoluut vrije wil gekregen. Richten wij die op God, door Zijn Leer en Geboden te doen, dan wacht ons in ieder geval een hemel. Welke hemel is afhankelijk van hoe trouw wij deze Leer en Geboden in de praktijk van het dagelijkse leven brengen. Maar, als wij mensen onze vrije wil misbruiken door ons uitsluitend te richten op de materiële wereld waarin wij leven, dan pakt ons eeuwige leven in het hiernamaals slechter uit. Want wie God niet wil dienen, maar alleen de Satan, zal het lot van de Satan moeten delen. Waarom? Omdat door de wegen van alle duivels te gaan, wij de liefde in ons, en daarmee ons geestelijke leven, doden. Dan zijn wij, nog levend in ons lichaam, geestelijk reeds gestorven. Dan komen wij in een minder plezierige plaats in het hiernamaals. Bedenk daarbij dat geen enkel gestorven mens zijn materiële bezittingen kan meenemen naar het hiernamaals. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Alleen zijn liefde neemt elk mens mee naar het hiernamaals. Wie dus op Aarde leeft in zijn eigen zelfzucht, hoogmoed, leugens en andere aardse gebreken, ten opzicht van Gods Woord, Gods Openbaringswerken, die heeft de liefde voor God en zijn medemensen, zijn naasten, al op Aarde geheel verloren. Hij is dan nog niet lichamelijk gestorven, maar vanwege het ontbreken van de naastenliefde, wel geestelijk totaal dood. Natuurlijk zijn er ook mensen, die te slecht zijn voor de hemel, maar te goed voor de hel. Die mensen komen dan in het grote tussenrijk tussen hemel en hel; het Vagevuur. Dat is een verbeteringsinstituut, bedoeld om mensenzielen alsnog naar een hemel te brengen. Maar de vrije wil blijft, en daarom kan een mensenziel, geheel uit eigen vrije wil, ook afdalen naar de hel. Ieder zijn eigen vrije keus! Heden leven wij in een tijd dat Satan weer veel macht over ons mensen uitoefent, maar elk mens kan zich aan zijn invloed onttrekken, als hij dat zelf wil. Neem nu de verderfelijke ‘genderideologie’. God heeft slechts twee soorten mensen op Aarde geschapen; mannen en vrouwen. Maar wij mensen hebben er, ik denk, er zo’n slordige 60 of meer bij verzonnen en dringen dit zelfs aan kleine kinderen op. Satans werk om zoveel mogelijk mensenzielen in de hel te krijgen. De VN is bezig om het volgen van de Waarheid uit God, op dit gebied, nog deze maand, strafbaar te stellen. Maar moeten wij dan, als Satans slaven, toch meegaan met de duivelse onzin, onder druk van die criminelen die ons zeggen te regeren? Neen! Wij kunnen ons ook vast blijven houden aan de Waarheid vanuit God! En nu al kunnen wij deze Waarheden niet van de daken schreeuwen, vanwege het ongeloof van onze medemensen, maar wel aan vasthouden en onze kinderen en kleinkinderen deze waarheid vertellen. God in Jezus Christus heeft geleerd dat wij dan op Hem mogen vertrouwen, omdat Hij, via onze monden, Zelf onze pleitbezorger zal zijn. En bedenk, wie zijn aardse leven lief heeft en daarom met Satans leugens mee gaat, die zal het leven in de geestelijke toekomst verloren hebben, maar wie zich aan de Waarheid vanuit God vasthoud, kan weliswaar door menselijke duivels lichamelijk gedood worden, maar behoud zijn geestelijke leven. En wat is meer waard? Het korte leven op Aarde – meestal minder dan een eeuw – of het eeuwige, nooit eindigende leven in het hiernamaals? Ik ben van mening het laatste! Dat besefte ook Petrus en de overige apostelen, nadat de heilige Geest over hen was neergedaald. Zij verloren al hun angsten en traden openlijk naar buiten op, om het geloof in God in Jezus Christus te verkondigen. Angst om hun aardse leven te verliezen, kenden zij niet meer. Maar hun medemensen, hun naasten, te helpen om Gods kinderen te worden, bepaalden vanaf toen hun hele doen en laten. Het eerste openbare optreden van Petrus, kunt in nalezen in de Handelingen van vandaag. Lees dit en laat dan ook uw eigen angsten varen in vertrouwen op God, die machtige is dan al Zijn geschapen wezens bij elkaar. Ook de vrouwen die het graf van Jezus Christus leeg vonden, vonden hun vreugde in de aanwezigheid van hun verrezen Heer en God. Natuurlijk verzonnen de vijanden van God in Jezus Christus een sprookje, om aan te tonen dat Jezus Christus niet verrezen was. Daarvoor betaalden zij de soldaten een flink bedrag aan het enige, waar zij wel waarde aan hechtten, geld en goud. Want zelfs toen kwamen deze mensen niet tot bekering. Zij deden alsof zij God dienden, maar zij hadden reeds lang daarvoor God ingeruild voor goud om te aanbidden. Zoals ook heden vele kerkleiders, zowel wereldwijd als in plaatselijke kerken, God allang hebben ingeruild voor goud wat het enige is wat zij nu werkelijk aanbidden. Maar gelukkig niet lang meer! Voor 2030 zal Jezus Christus op Aarde zijn wedergekeerd, niet als Mens, maar als God, om te oordelen over geestelijk levenden en doden. Zorg ook u ervoor dat u bij de levenden zult behoren, door Gods Leer en Geboden te doen, of te gaan doen. Dan wacht u, na uw lichamelijke dood, een hemel op u. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering