Religie

Schriftuitleg van zondag 28 april 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Handelingen 9, 26-31

In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van hem omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was. Barnabas trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen, en verhaalde hun hoe hij onderweg de Heer gezien had, en dat deze tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om, terwijl hij onverschrokken optrad in de naam van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Dezen probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem weg naar Caesarea, en lieten hem naar Tarsus vertrekken. Nu genoot de kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren, en nam gestadig in aantal toe door vertroosting van de heilige Geest.


Tweede lezing 1 Johannes 3, 18-24

Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God. Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont, weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.


Evangelielezing Johannes 15, 1-8

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Goed verbonden’. Die mensen, die in God geloven, zijn goed verbonden met God. Want alleen die mensen zullen Gods Leer en Geboden onderhouden, dus doen. Mensen. die niet geloven dat God bestaat, zullen maling hebben aan wat Hij, voor ons eigen heil, aan Leer en Geboden heeft gegeven. Zij gaan hun eigen wegen door het aardse leven, zonder zich om God en Zijn Geboden te bekommeren. En dat kan, want elk mens op Aarde heeft een eigen vrije wil, waarmee hij gehoorzaam kan zijn aan God, maar ook, net als Satan, het tegenovergestelde kan doen. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar bedenk wel, wij zijn niet alleen ons lichaam, maar het lichaam leeft enkel omdat er in dit lichaam een onsterfelijke ziel bevind. Dit geldt voor al het aardse leven, dus ook voor planten en dieren. Zou het lichamelijke leven zonder ziel zijn, dan was het volkomen dood. Want leven betekent dat de drager van het leven niet dood kan gaan. Ja, wel het lichaam, die zijn leven van de ziel krijgt, maar niet de ziel zelf. Dat geldt ook voor planten en dieren, wiens lichamen ook een schijnleven hebben vanuit hun ziel. Maar alleen de zielen van ons mensen zijn voorbestemd om, na ons lichamelijke leven, voor eeuwig en zonder einde in het hiernamaals voort te leven. Planten en dieren zijn tussen stadia van leven; die zielen worden, na de lichamelijke dood, samengevoegd tot hogere soorten, tot en met de ziel van de mens. Dit is overigens de enige evolutie die werkelijk bestaat en dit is een geestelijke evolutie, geen lichamelijke. De mens is de laatste fase van lichamelijk leven en na de dood van een mens komt het geestelijk leven in het hiernamaals, die nooit een einde zal kennen. Mensen, die goed zijn verbonden met God – omdat zij in God geloven en Hem in hun daden ook volgen, dus Zijn Leer en Geboden opvolgen door deze te doen –  die zullen in Gods Rijk komen en hemelbewoners worden. Mensen die God afwijzen, omdat zij het beter denken te weten dan God Zelf en/of geen geloof hechten aan het bestaan van God, zullen hier op Aarde en in het hiernamaals veelal in handen vallen van de grootste vijand van God; Satan. Zij zien en beleven het aardse leven als alles wat er is. Het geestelijke gaat aan hen voorbij, ja zij lachen vaak die mensen uit, die wel in God geloven. Maar ook zij leven voort in het hiernamaals. En, omdat zij niets hebben opgebouwd, wat geldig is voor de eeuwigheid, komen zij in de meest afgrijselijke armoede terecht en, als hun daden zo slecht waren op Aarde, dat zij reeds op Aarde geestelijk zijn gestorven, mogen zij hun heil vinden in de hel. Daar is zelfs de geringste spoor van liefde afwezig. Daar is alleen haat en onderlinge strijd, want daar misgunt elke duivel elke andere duivel alles, wat een mensenziel kan  helpen om zich te verbeteren. De enige manier om uit de hel te komen is God in berouw vragen om barmhartigheid en genade; dan geeft namelijk een mensenziel aan dat hij, uit eigen vrije wil, de weg naar God wil inslaan. En na een lange tijd in het Vagevuur – het tussenrijk tussen hemel en hel – kan hij zelfs een lagere hemel bereiken. De hoogst hemel – en daarmee het kindschap van God – is echter voor een helbewoner uitgesloten, omdat hij altijd de sporen van wat  hem is aangedaan in de hel, met zich zal meedragen. God heeft elk mens op Aarde geschapen om Zijn kind te worden. Maar de harde eis, om het kindschap van God te bereiken, is dat de mens, uit eigen vrije wil, in God gaat geloven en God ook gehoorzaamt door Zijn Wil te doen op Aarde. Want ons aardse elven is een proefleven, waarin moet blijken of wij zelf wel of niet een kind van God willen worden. Wie zijn leven wil verknoeien met aardse dingen, die mag dit, maar de gevolgen voor zijn verknoeide leven zijn wel voor hemzelf. Zoals de gevolgen voor een God getrouw en gehoorzaam leven ook voor de mens zelf is. Kijk, God is Oneindig in elk opzicht en God is ook oneindig in Zijn Barmhartigheid. Daarom ook heeft God Lucifer, nu Satan geheten, met al zijn volgelingen ook niet vernietigd, toen zij in opstand kwamen tegen God, maar hen alleen gevangen gezet in de materie. En, via de wegen van mineralen, planten, dieren en mensen, maakt God deze gevallen geesten weer vrij. Ja, de mensen van deze Aarde kunnen – maar alleen als zij dat zelf ook willen – zelfs verheven worden boven de engelen, door Gods kinderen te worden. Zo heeft God, die Liefde is, ook ons, in mensengestalte gehulde, meestal gevallen geesten, zo oneindig lief. En wat doen wij mensen van deze tijd? De meesten van ons mensen doen wat Satan van ons wil op Aarde, waardoor het allergrootste gedeelte van de mensheid verloren dreigt te gaan. Om die reden zal, nu spoedig, de Grote Waarschuwing komen, die elk mens op Aarde zal laten weten hoe hij er in Gods ogen voorstaat. Wie zich dan nog bekeert, die is gered voor het Rijk van God. Wie God hardnekkig en halsstarrig blijft afwijzen, die wil liever naar de hel dan naar de hemel. En een ieder krijgt van God wat hijzelf graag wil! Saulus kreeg ook een waarschuwing van God in Jezus Christus en hij bekeerde zich en werd de apostel Paulus. Maar de jonge christen Kerk in Jeruzalem geloofde niet dat hij bekeert was. Pas toen Barnabas zich het lot va Paulus aantrok en hem bij de apostelen had gebracht, kwam vanuit de jonge christen Kerk het geloof in zijn bekering en kon hij zijn werk van het tot geloof brengen van mensen aanvangen. De joden waren er niet blij mee en de sekte van de Hellenisten, binnen het joodse geloof, wilden hem vermoorden, maar hij werd op tijd in veiligheid gebracht. Want God beproeft het geloof van Zijn volgelingen en ook onder vervolging moeten wij gelovigen ons geloof bewaren, ongeacht de lichamelijke gevolgen ervan. En hierbij kunnen wij God en onze medemensen niet liefhebben met leuzen en woorden, maar alleen met concrete daden. Daden van naastenliefde en hulp aan hen, die hulp behoeven. Dat is de maatstaf van geloof! Maar God weet alles. Ook als ons geweten ons veroordeelt, dan nog is God groter dan ons hart en Hij kan ons vergeven – elke zonde, die wij oprecht betreuren – indien wij Hem erom vragen. Want, zoals Jezus Christus zei tegen Zijn leerlingen: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen’. De Vader in de hemel is Gods Liefde. Degenen, die wel beweren bij God te horen, zoals een rank bij de wijnstok, maar die geen vrucht dragen omdat zij hun beweerde geloof niet doen, die wordt afgesneden en over gelaten aan diegene, die zij door hun daden wel volgen, namelijk Satan. En het vuur, waar Jezus Christus het over had, verderop in het evangelie van vandaag, is het vuur van de hel, want deze mensen hebben zichzelf hun geestelijk leven afgenomen en zijn geestelijk verdroogd en gestorven. Alleen die mensen, die in God geloven en die God meestal of altijd gehoorzamen, die blijven met God verbonden en dus ook met onze geestelijke wijnstok, Jezus Christus. Mensen die doen wat God van hen wil; leven volgens de Leer en Geboden van God, die zijn gered voor het eeuwige leven. Die zullen, na het afleggen van hun lichaam, ook in een hemel gaan komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom ook leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering