Religie

Schriftuitleg van Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten:.


Eerste lezing Handelingen 1, 1-11

Mijn eerste boek, Teofilus heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen, en sprak met hen over het rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: ‘Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest’. Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Hem de vraag: ‘Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?’. Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde’. Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: ‘Mannen van Galilea, wat staat ge daar naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op de zelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan’.


Tweede lezing Efeziërs 4, 1-13 (of: l 4, 1-7.11-13)

Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die Gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en de zelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God, en Vader van allen, die is boven allen, en met allen, en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. (Daarom zegt de Schrift: ‘Hij is opgevaren naar den hoge, Hij heeft gevangenen meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de mensen’. Hij is opgestegen: dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen.) Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

Of: Efeziërs 1, 17-23

Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. De zelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.


Evangelielezing Marcus 16, 15-20

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen dezen genezen zijn’. Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Uitleg:

Het thema van deze Hemelvaartsdag is: ‘Gaat uit over de hele wereld’.  De opdracht, die God in Jezus Christus aan Zijn apostelen – de eersten bisschoppen van Zijn Kerk – gaf was: ‘Gaat uit over de hele wereld’. En daarmee ook om de Leer en Geboden van God in Jezus Christus over de hele wereld, Aarde, te verbreiden. En in onze tijd is dit redelijk gelukt, want er is geen land op Aarde waar de Leer en Geboden van de ene ware en levende God onbekend is. Het continent dat het meeste geprofiteerd heeft van de komst van God op Aarde in Jezus Christus, is echter niet Azië, waar de eerste mensen op Aarde werden geschapen, Adam en Eva en waar God in Jezus Christus werd geboren, maar Europa. Want geheel Europa ging de christelijke Leer en Geboden aanhangen, van noord tot zuid en van west tot oost. Helaas is Europa heden, voor een groot gedeelte, heidens geworden, inclusief vele zogenaamde christelijke Kerken. Wij hebben aan de Leer, die onze voorvaarders gingen aanhangen, een heel grote en uitgebreide beschaving te danken. Helaas denken veel mensen in onze tijd dat wij zelf zo knap waren en verwerpen de grote gaven van God in Jezus Christus, die ons op het spoor van heel veel echte wetenschap en wijsheid heeft gebracht. Daardoor is ons continent wederom terug gevallen in een grote geestelijke duisternis. Hierdoor is de Weg van God door vele mensen vervangen door de dwaalwegen van Satan. Daardoor komt het dat heden ten dage Satan over de geheel wereld regeert. Satan echter is een vernietiger; overal waar Satan regeert verdwijnt de beschaving en komt er een barbarij voor in de plaats, zo ook in onze hedendaagse wereld. Neem, naast de vele gevallen van wettelijke moorden op onschuldige mensen – bijvoorbeeld abortus provocatus en euthanasie – ook de dwaasheid van de zogenaamde genderideologie. God heeft slechts twee soorten mensen geschapen; mannen en vrouwen. Dat deze mensen verschillende rassen en huidskleuren kunnen hebben, maakt geheel niets uit; wij zijn allen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Maar de genderideologie heeft tientallen soorten mensen erbij verzonnen en er komen steeds meer ‘soorten’ mensen erbij. Idioterie, enkel in het leven geroepen om de basis van elke beschaving, de basis gezinnen bestaande uit man, vrouw en kinderen, te vernietigen, zodat de grootste dwaasheden aanvaardbaar kunnen worden. Dat daarbij de gehele menselijke en gezonde samenlevingen verdwijnen, is in het voordeel van Satan, die een volkomen chaos op Aarde wil, opdat wij mensen elkaar gaan uitroeien. Hiermee is al een begin gemaakt door superrijke – aards gezien – en krankzinnig geworden mensen niet bestaande ziektes te laten verzinnen, waarbij de remedie oneindig erger is dan de verzonnen kwaal, omdat de zogenaamde vaccins, gifspuiten, miljoenen mensen al het leven hebben gekost. De gigantische winsten waren natuurlijk voor de betrokken superrijken. Daarbij zijn vele mensen, die inmiddels liever Satan aanbidden dan God, als makke schapen naar de slachtbank geleid. Want bij het verliezen van God, zijn zij ook de realiteit verloren. Maar, denk u nu echt dat God deze Aarde, geschapen om Gods kinderen te dragen, geheel over zal laten aan Satan en zijn volgelingen en handlangers? God heeft dit al, langer geleden dan dat Hij op Aarde leefde in Jezus Christus, voorzien en Hij heeft ons beloofd dat Hij als God in Jezus Christus terug zal komen op onze Aarde. En nu dat wij mensen van deze Aarde ons massaal hebben afgekeerd van God en de wegen van Satan volgen, is ook nu de tijd gekomen om deze belofte waar te maken. Op de rand van de Grote Waarschuwing – waarbij God aan ieder mens laat weten hoe hij er in Gods ogen voorstaat – en de Derde Wereldoorlog, een korte atoomoorlog – zal ook het einde komen aan onze wereld die niet in God wil geloven. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Na de Derde Wereldoorlog zal het nog geen vier jaar meer duren en onze ‘beschaving’, die een barbarij is geworden, bestaat niet meer. En alleen die mensen, die zich na de grote Waarschuwing zich in daden hebben bekeert leven dan nog op Aarde; alle andere mensen, die dit weigeren, vertoeven in de hel. En echt, niemand neemt aardse rijkdom mee naar het hiernamaals, maar alleen zijn liefde voor God en zijn naasten, zijn medemensen. Waren wij mensen dan niet door God gewaarschuwd? Ja zeker wel! En miljarden mensen hebben de afgelopen decennia aan deze waarschuwingen door en namens God, gehoor gegeven en zijn gelovig geworden. Maar vele miljarden andere mensen voelden zich heel behaaglijk in het aardse heidendom en deden, tot hun eigen nadeel, wat Satan graag wilden. En toch had Jezus Christus, door Zijn kruisdood, Satan van de grootste macht over ons mensen ontdaan. Om Zijn ware leerlingen een ‘hart onder de riem te steken’ had Jezus Christus zich aan heel veel mensen laten zien, dat Hij Leeft in de veertig dagen na Zijn Verrijzenis uit de dood. Na veertig dagen steeg Hij op ten hemel, onder het toeziende oog van duizenden mensen. En Hij zond twee engelen, die de mensen die bleven staren naar de hemel, te troosten dat Hij zal wederkomen. De apostel Paulus riep jaren later de Efeziërs op om hun geloof te leven in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid en liefdevol elkaar verdragend. Want dat doet God ook met alle mensen. God is immers naar de Aarde afgedaald en als Dezelfde God weer opgestegen naar de hoogste hemel, ver boven alle andere hemelen. Daarom mag God in Jezus Christus uw aller ogen verlichten voor de Waarheid vanuit God, de enige Waarheid die echt bestaat. God is op Aarde gekomen en heeft bij ons geleefd als een Mens, maar ook als Mens heeft Hij nooit gezondigd; wat niet kan, want God kan niet zondigen. God heeft ons Zijn Leer en Geboden gegeven en Hij heeft Zijn Kerk op Aarde gesticht, om ons te onderwijzen in Zijn Leer en geboden. Zijn Wil is het dat over de gehele Aarde wij mensen in Hem geloven en Zijn Leer en geboden ook doen in ons leven. Want daartoe heeft Hij ons geschapen en zijn wij op Aarde; om kinderen van God te worden. Het enige wat wij mensen moeten doen om een kind van God te worden, is geloven in God in Jezus Christus, Zijn Leer en Geboden te doen in ons leven, wat inhoudt dat wij onze medemensen, onze naasten zonder uitzondering lief hebben, want ook zij zijn allemaal geroepen om een kind van God te worden en te zijn. Wie leeft, zoals God in Jezus Christus ons heeft geleerd, die zal, na de lichamelijke dood, een hemel vinden. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2024
Ontwerp en hosting Maartens automatisering