Religie

Schriftuitleg van zondag 12 juni 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Spreuken 8, 22-31

Zo spreekt de Wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er bronnen waren, overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en vóór de heuvels werd ik geboren. De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten, noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot. Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij, en toen Hij een kring trok rond de wereldzee. Toen Hij de wolken boven bevestigde, en de bronnen aanbracht in de diepte, toen Hij de zee haar grenzen wees, opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan, toen Hij de fundamenten legde voor de aarde, was ik aan de zijde van de kunstenaar, en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht. Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde, en het was me een genot bij de mensen te zijn. 


Tweede lezing Romeinen 5, 1-5

Broeders en zusters, gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.


Evangelielezing Johannes 16, 12-15

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest de Waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft, is het Mijne. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 

Uitleg:

Het thema van deze zondag, het Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid is: ‘De heilige Geest onze gids’. De heilige Geest is van God uit de Gids in elk mensenleven. Elk mens heeft, ongeacht geloof, afkomst of maatschappelijke positie, of status, dezelfde innerlijke kennis vanuit zijn eigen natuur. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want elk mens is in zijn hart gegeven wat goed en kwaad is, wat waar en onwaar is, want deze eigenschappen en aangeboren kennis ligt vast in de menselijke natuur. Bovendien heeft God ieder mens een geweten gegeven, die hem aan geeft wat hij goed heeft gedaan en wat hij fout heeft gedaan.  De gaven van God zijn een betrouwbaar kompas in het leven, waar het scheepje van het leven veilig op kan varen. Elk mens heeft ook een absoluut vrije wil gekregen. Daarmee kan hij niet alleen het geweten het zwijgen opleggen, maar ook de menselijke natuur buiten werking stellen. Hij kan tegen zijn eigen natuur in leven. De gehele zogenaamde gender theorie is op het buiten werking stellen van de menselijke natuur gebaseerd. Ik heb kort geleden gehoord dat er een lijst bestaat van achtenvijftig soorten gender, maar de twee echt bestaande genders waren daar niet bij. Want God heeft slechts twee genders geschapen, namelijk man en vrouw. Er zijn geen andere soorten mensen, want ook huidskleur is bijzaak, want alle mensen die op Aarde wonen zijn allemaal afstammelingen van Adam en Eva en daarom geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God kent geen eerste, tweede of derde klas mensen, God kent alleen mensen die geschapen zijn naar Zijn beeld en gelijkenis, en dus volkomen gelijkwaardig zijn. Ras, huidskleur, rijkdom of armoede maakt hierin geen verschil, deze verschillen worden hooguit door mensen uitvergroot, maar altijd ten eigen bate. Ik denk dat de vloek van het racisme, ongeacht door wie en waar dan ook, in de wereld is gekomen door valse rapporten, ten behoeve van zeer egoïstische rijke mensen. Want in het huidige Nederland riepen de dominees, na de Reformatie, in de 16e eeuw in koor dat handel in mensen – slaven dus – tegen Gods Geboden was. Daarom weigerden de schippers, in dienst van de reders, om slaven te kopen en te vervoeren. Maar de reders zagen heel veel winsten hun neus hierdoor voorbij gaan. Daarom betaalden zij veel goud aan Bijbelgeleerden – dominees en theologen – om te zoeken in de Bijbel of deze kwalijke praktijken toch binnen Gods Orde viel. Deze mensen verdraaiden de Bijbel en, zoals van tevoren was besloten, zij kwamen met een gelogen uitleg, waardoor slavenhandel wel was toegestaan. Want God had volgens hen, mensen van verschillende rangorde gemaakt en laat nu de blanken op de eerste rang zitten en negers minderwaardig zijn en dus mochten worden verhandeld. Nonsens natuurlijk, maar wel voldoende om de schippers te overtuigen om aan de slavenhandel deel te nemen. Het gevolg was echter wel dat, overal op Aarde, er onderscheid gemaakt werd tussen huidskleur en het racisme, tot en met heden, hoogtij viert en er zeer veel leed en onrecht door deze misvatting bestond en bestaat. Heden worden de blanken gediscrimineerd, omdat zij in navolging van de Black Lives Matter, van alles de schuld krijgen en zelfs blanke bestuurders het nodig vinden om excuses te maken, voor wat voorouders gedaan hebben. Maar de slavernij zelf is al bijna zo oud als de mensheid, bestaat nog steeds,  en vele voorouders van, ook blanke mensen, waren zelf slaaf, maar daar wordt geen excuses voor aangeboden. En zo leven wij heden in een wereld die de waarheid is kwijtgeraakt, waardoor wij in een zeer duister bijgeloof zijn gekomen. Alleen de liefde kan ons weer in een vreedzame en tolerante samenleving brengen, zonder dat ook onze eigen bestuurders ons, vanwege hun eigenbelangen, al onze normen en waarden willen omdraaien en ons objectief kwaad willen doen. Dat kan God niet toelaten, want ook de mensen van goede wil worden door de bergen hoge leugens en verdraaiingen van de werkelijkheid meegesleurd in de krankzinnigheid van onze tijd. Daarom ook zitten wij heden in de Eindtijd. Niet van de mensheid, maar wel van onze huidige ‘beschaving’, of wat er in onze huidige barbarij daar voor door moet gaan. Zoals reeds duizenden jaren geleden is aangekondigd, God in Jezus Christus komt terug in Zijn volle glorie als God, om ons mensen te oordelen. Over levenden en doden zal Hij oordelen; de doden, hen die zich ook na Zijn laatste Grote Waarschuwing, weigeren te bekeren, zullen in de hel komen. De levenden zijn zij die in God geloven en dit bewijzen door hun daden en die zullen gered zijn voor het eeuwige leven in Gods Rijk. Voor alle mensen is het een kwestie van keuzes maken uit de eigen vrije wil. Wie in de huidige sprookjes willen blijven geloven, ook nadat God, de heilige Geest dus, hun de waarheid heeft bewezen van Zijn bestaan en Zijn heerschappij over de gehele oneindige Schepping, die mogen dat, maar het zal slecht met hen aflopen. Wie zich alsnog bekeert, voordat God de Aarde zal zuiveren van alles wat slecht is, is gered voor de eeuwigheid. Daarom is de vraag, die ieder mens aan zichzelf zal moeten stellen: Hoe wil ik de oneindige eeuwigheid doorbrengen? Wil ik naar de hemel en laat ik mij daarom leiden door mijn eigen natuur en door de heilige Geest? Of wil ik achter de grootste rebel ooit, Satan, aan blijven lopen, waardoor ik de zekerheid heb dat ik in zijn rijk, de hel, in alle ellende mijn tijd doorbrengen? Kijk God schiep Zijn Wijsheid voordat Hij ook maar iets had geschapen. En omdat Gods Wijsheid voorkwam uit Zijn Liefde, is dat de Zoon van God, die Mens is geworden in Jezus Christus. Maar is kiezen voor een schepsel, Satan, dan wijsheid van een mens, of is eerder het kiezen voor God wijsheid; omdat God de enige is die al wat leeft heeft geschapen? Uit de Vader – Gods Liefde – en de Zoon – Gods Wijsheid – komt de heilige Geest voort – Gods Wil. En de heilige Geest zorgt met een machtig ‘Er zij’ ervoor dat alles wat de Vader heeft bedacht en de Zoon heeft geordend er in werkelijkheid bestaat, in de gehele oneindige Schepping. Daarom laat u leiden door de heilige Geest en leef verder in rechtvaardigheid en in innerlijke vrede. Ook als God ons beproeft in het leven want verdrukking – heel vaak voortkomend in onze tijd – leidt tot volharding en volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. Want als ons mensen alles wordt afgenomen door slechte mensen, maar wij hebben God niet verloren, dan hebben wij niets verloren, want dan staan wij mensen onder Gods bescherming. En God kan en wil die mensen, die Hem toebehoren nooit in de steek laten en hen beschermen en voorzien in wat zij werkelijk nodig hebben. Want in liefde met God verbonden kan niemand ons echt kwaad doen; God kan altijd aanvullen wat wij verliezen, zie ook het verhaal van Job. Daarom hoeft er geen angst te bestaan voor die mensen die kwaad willen; want onder Gods bescherming is een ieder, die Hem lief heeft en volledig op Hem vertrouwt volkomen veilig. Bedenk dat de heilige Geest niet alleen over de apostelen kwam, maar ook nu nog komt over ieder mens, die volledig op God vertrouwt. God laat Zijn kinderen nooit in de steek en Hij is machtiger dan alle, zo machtig lijkende, krachten en machten. Daarom vertrouw op God en u komt met zekerheid in de hemel, nadat uw tijd op Aarde voorbij is. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering