Religie

Schriftuitleg van zondag 19 juni 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Genesis 14, 18-20

In die dagen bood Melchisédek, de koning van Salem, Abram brood en wijn aan. Daar hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met de woorden: ‘Gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, die de hemel en aarde gemaakt heeft, en gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijand aan u heeft overgeleverd!’. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. 


Tweede lezing 1 Korintiërs 11, 23-26

Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis’. Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis’. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt. 


Evangelielezing Lucas 9, 11b-17

In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het rijk Gods; en wie genezing nodig hadden, genas Hij. Toen de dag ten einde begon te lopen, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg; dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak te vinden, want hier zijn we op een eenzame plek’. Maar Hij antwoordde: ‘Geef gij hun maar te eten’. ‘Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen’, zeiden ze; ‘of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen’. Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte nu zijn leerlingen: ‘Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig’. Dat deden ze en ze lieten allen plaats nemen. Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten. Allen aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men op, twaalf korven met brokken. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag van het Hoogfeest van het heilig Sacrament is: ‘Ik geef Mij aan jou’. Het geheim van de eucharistie is dat God in Jezus Christus tegen ons mensen zegt: ‘Ik geef Mij aan jou’. Want iedereen die gelovig de geconsecreerde hostie ontvangt, krijg het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Hij, die God is, geeft Zich dus wezenlijk aan ieder mens, die Hem wil ontvangen. Materieel is dit stukje brood niets meer dan brood, maar omdat dit, volgens het voorschrift van God in Jezus Christus, geestelijk is verandert in het Lichaam van Christus, komt God Zelf bij ons, als wij de geconcentreerde hostie ontvangen. En zie, dat kan niemand materieel bewijzen, want het is puur geestelijk en wij hebben geen aardse instrumenten om iets geestelijks te bewijzen. Het is dus een kwestie van geloof! Maar het helpt wel om een mens om te vormen, van een op de materie gericht mens naar een op het geestelijke gericht mens. God kan enkel benadert worden door de liefde, omdat God Zelf Liefde is. Daarom heeft God in Jezus Christus de eucharistie ingesteld, zodat wij door een materieel teken – een stukje brood – door ons geloof ook de geestelijk de aanwezigheid van God in onze ziel en geest kunnen verwelkomen. Voor iemand die niet gelooft, blijft ook de geconcentreerde hostie niets meer dan een stukje brood; want omdat hij God loochent heeft hij zijn hart gesloten voor God en voor het eeuwige leven in God. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Alle mensen die God loochenen snijden zich af van God en daarmee van al het echte leven, want omdat God Liefde is, is liefde en leven precies hetzelfde. God is de enige Gever van leven en dus ook van liefde. Wie God verwerpt die verwerpt ook zijn eigen leven. Hij zal dan niet van God houden en Zijn Geboden onderhouden, dus doen. Daarom kan hij niet van God houden, maar helaas ook niet onbaatzuchtig van zijn naasten. Zijn liefde is duivels, ook wel een maffialiefde genoemd; deze liefde is een nuttigheidsliefde; zolang een medemens, een naaste, nuttig is wordt van hem gehouden, is hij niet nuttig meer, dan is er ook geen liefde meer. En, aangezien de meeste mensen, althans in ons deel van de wereld, van God los zijn, is ook hun liefde van God los. Vandaar de vele echtscheidingen, contractbreuken, het doden van mensen, wanneer dat zonder straf kan, zoals bij abortus provocatus en euthanasie. Het wederzijdse nuttigheidsdenken zorgt ervoor dat mensen elkaar als bakstenen laten vallen, zodra de eigen ego door de ander niet meer gestreeld wordt. Daardoor ontstaat er heel veel ellende in de gezinnen en ook in de wereld. Een deel van de woningnood zou niet bestaan als er voor één gezin niet twee woningen nodig zijn, door wederzijdse onmin en ontrouw. Want oprechte liefde brengt samen; nuttigheidsliefde doet scheiden in vaak zware ruzies en haat. Liefde maakt een samenleving plezierig en een waar aards paradijs. Het afbreken van de kleinste cel van elke gezonde samenleving, het gezin, zoals de politiek heden in Europa en Nederland doet, zorgt voor de ondergang van het samenleven en brengt ons mensen naar de afgrond van haat en afgunst. Zij vernietigt de samenleving van elke staat en is daarom zeer dom. Het lijkt echter erop dat de huidige politici niet meer hun gezonde verstand gebruiken – of misschien niet meer hebben – maar enkel hun ideologie volgen, welke niet is ingegeven door de liefde, dus door God. Om die reden leven wij ook in de Eindtijd, waarin niet God, maar Satan regeert. En Satan wil chaos, geen menselijke orde, regelmaat en het goede voor alle mensen. En in die chaos leven wij heden. Onze rustige democratie wordt heden in een hoog tempo afgebroken en vervangen door een dictatuur, die voor bijna alle mensen nadelig is, maar waar heel veel mensen mee instemmen, omdat wij verleerd hebben om liefdevol met onze medemensen, onze naasten om te gaan. Bij het verdwijnen van God in de samenleving is namelijk ook de liefde verdwenen en leeft iedereen erop los, alsof God niet zou bestaan en wij ons daarom aan geen enkele regel of wet vanuit God hoeven te houden, Vandaar ook de barbaarse wetten van tegenwoordig, die de zwakken in de samenleving het leven steeds moeilijker en onmogelijk maken. Gelukkig is God aan het ingrijpen en nog slechts enkele jaren en dan zijn alle kwade machten, krachten, kwade wetten en mensen, die God niet willen van de Aarde verdwenen. Voor die tijd zullen alle mensen nog gewaarschuwd worden hoe zij er in Gods ogen voorstaan, om hen de gelegenheid te geven zich alsnog te bekeren, tot inkeer te komen. Daarna zal in implosie van onze hedendaagse wereld heel snel gaan en komt er – zoals in de Apocalyps is beloofd, een nieuwe Aarde. Zorg dat u zich daarvoor al bekeert heeft, anders komt ook u in de hel terecht, waar helemaal geen liefde is, dus ook geen leven. Neem liever een voorbeeld aan Abram, die op God vertrouwde en als bewijs de priester Melchisédek op bezoek kreeg, die hem in zijn geloof bevestigde. Abram, later Abraham genoemd, stond aan het begin van het volk van God, de Israëlieten, waarin God geboren werd, in de Mens Jezus Christus. God is Mens geworden en heeft onder ons geleefd, God heeft het vlees aangenomen door als Mens geboren te worden uit de Maagd Maria. En Hij, God in Jezus Christus heeft de heilige eucharistie ingesteld, om ons mensen een blijvend teken te geven van Zijn aanwezigheid in ons leven. Want in de geconcentreerde hostie komt Hijzelf naar ons toe, bij iedere communie komt Hij in ons hart. Geloof daarom net als Paulus in de overlevering van dit zeer belangrijke sacrament. En laat u er zich door sterken. Dat bij God alles mogelijk is, blijkt dat Hij van vijf broden en twee vissen ongeveer vijfduizend mannen, plus vrouwen en kinderen, te eten gaf en er nog twaalf korven met brokken over bleef. En die staan dan weer tot symbool van het weigeren van alle twaalf Geboden van God; namelijk de Tien Geboden die God aan Mozes gaf en de twee liefdesgeboden die Jezus Christus ons af. Er is door mensen een wereldwijde hongersnood gepland, misschien wel dit jaar beginnend, want dat is hun tijdrekening. Ook dan kan God onze voorraden vermeerderen, maar daar moeten wij Hem wel om vragen, smeken. Maar wie dat in het volste vertrouwen doet, hoeft niet van de honger te sterven, want God laat Zijn kinderen – zij die geloven en Zijn Geboden onderhouden, dus doen – niet in de steek. Die mensen komen bovendien, na hun leven op Aarde, ook nog eens in de hemel. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering