Religie

Schriftuitleg van zondag 10 juli 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Deuteronomium 30, 10-14

In die dagen sprak Mozes tot het volk: ‘Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet gij met geheel uw hart en geheel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Zij zijn niet in de hemel en gij hoeft niet te zeggen: Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te zeggen: Wie zal de zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen’. 


Tweede lezing Colossenzen 1, 15-20

Broeders en zusters, Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen, in heel zijn volheid om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen. 


Evangelielezing Lucas 10, 25-37

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zeide: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’. Jezus sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?’. Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en met geheel uw verstand; en uw naasten gelijk uzelf’. Jezus zei: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven’. Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: ‘En wie is mijn naaste?’. Nu nam Jezus weer het woord en zei: ‘Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denariën te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei: ‘Zorg voor hem en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden’. Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers gevallen is?’. Hij antwoordde: ‘Die hem barmhartigheid betoond heeft’. En Jezus sprak: ‘Ga dan en doet gij evenzo’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Laat je raken’. Laat je raken door Gods liefde voor je zelf en doe vervolgens wat Hij ons mensen geleerd heeft, dan bent u gered voor de eeuwigheid. God is Liefde en daarom alleen bereikbaar, te benaderen door de liefde voor God en voor al onze naasten. Dat zijn alle mensen, waar wij tijdens ons leven, mee in aanraking komen, die we ontmoeten onder welke omstandigheid dan ook. En, omdat God Liefde is, heeft God in Jezus Christus ons mensen geleerd dat wij zelfs van onze ergste vijanden dienen te houden en, ook hen, wanneer zij onze hulp nodig hebben, deze hulp van ons dienen te krijgen, indien wij dat kunnen. Daarbij is vergeving van andermans fouten onontbeerlijk. Want wie niet kan vergeven, die kan ook geen liefde hebben voor hen die, in eigen ogen, iets wat fout is heeft gedaan. Is er geen vergeving, dan komen gevoelens van haat en wraak boven drijven. Maar alles, wat niet op de liefde geënt is, komt niet van God en van de hemel, maar van de hel en van duivelse influisteringen. Sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, hebben alle mensen, vanwege de erfzonde – de neiging tot ongehoorzaamheid aan God en Zijn Leer en Geboden – toch al de neiging om eerder de zelfzucht, het eigenbelang te volgen, dan de onbaatzuchtige liefde voor de naasten te volgen en te doen. Dit is ook de zwaarste strijd, die wij op Aarde te voeren hebben; de strijd tegen de eigen persoonlijkheid, tegen de eigen zelfzucht, om uiteindelijk uit te komen bij God als Zijn echte kind. Dat is een zware strijd die vele mensen, ook goedwillende mensen, nooit volledig winnen, zolang zij op Aarde zijn. Maar gelukkig hebben wij een goede Vader in de hemel, die ons al halverwege tegemoet komt, indien een mens van goede wil is; dus oprecht probeert zijn kwade eigenschappen, die wij allemaal hebben, onder de controle van zijn liefde te brengen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. En met Gods hulp zullen wij mensen altijd overwinnen! Is het niet reeds op Aarde, dan wel in het hiernamaals. Bedenk dat wij op Aarde reeds met een eeuw een lang leven hebben gehad, maar dat het hiernamaals, het rijk van de geesten, nooit een einde zal hebben. Dat geldt voor mensen die het goede willen – Gods Geboden onderhouden, dus doen – maar ook voor mensen die het kwade willen – zich niets willen aantrekken van Gods Geboden, maar hun eigen, zelfzuchtige wegen door het leven bewandelen. Maar wat een groot verschil tussen leven in het hiernamaals. Mensen die weliswaar God Geboden willen onderhouden, maar zich niet geheel los kunnen maken van hun eigen zelfzucht, zullen na een verblijf in het tussenrijk tussen hemel en hel, het Vagevuur, eerst alles wat niet in de hemel past, dienen kwijt te raken, maar komen met zekerheid na verloop van tijd in de hemel. Mensen die alleen maar voor zichzelf hebben geleefd en God hebben verworpen, of in ieder geval zich niets van Zijn Geboden hebben aangetrokken, dus puur zelfzuchtig hebben geleefd, lopen grote kans dat zij in de hel belanden. Niet omdat God hen daar wil hebben, maar omdat de hel de plek is, waar zij met hun duivelse mentaliteit, zich het beste thuis voelen. Wie geen spoor van liefde heeft voor andere mensen, die voelt zich het beste thuis in een omgeving waar geen spoor van liefde te vinden is. Want, net zoals op Aarde, geldt ook in het hiernamaals: soort zoekt soort! Echter, waar heel veel liefde is, daar is ook harmonie en vrede. Waar geen liefde is, daar is voortdurende ruzie en oorlog. In de hel gelden de menselijke wetten, die slechte mensen nog enigszins in hun kwade daden kunnen stoppen, niet meer; daar geldt enkel het recht van de sterkste. Vandaar dat in de hel, voor iedereen, de grootste ellende is. Ook mensen die grote macht en rijkdom op Aarde hebben verzameld, hebben deze bezittingen moeten achterlaten bij hun lichamelijke dood, want dat geldt voor ieder mens. Het enige kapitaal wat kan worden meegenomen is de liefde; dat is het goud wat daar geldig is. Wie dus geen liefde had op Aarde voor zijn medemensen, die komt ontzettend arm en berooid aan in het hiernamaals. Wie geen liefde heeft op Aarde, die heeft ook geen licht in het hiernamaals, dus die komt blind aan in het hiernamaals, omdat met de liefde ook het licht van de wijsheid meekomt, maar geen liefde, dan ook geen wijsheid. Vandaar dat Mozes aan zijn volk voor hield dat zij God moeten gehoorzamen, want dan ontwikkelen zij liefde en hemelse wijsheid. En Gods Geboden zijn niet moeilijk te doen, te volbrengen, want zij komen naadloos overeen met de menselijke natuur. Vandaar dat deze Geboden in ieders mond en hart liggen; dus bij iedereen in zijn eigen ziel. In de mond, omdat zij zo natuurlijk zijn, dat iedereen – behalve die mensen die tegen hun eigen natuur in leven – deze Geboden als vanzelfsprekend beschouwen. In het hart, omdat de basis van ieder leven de liefde is en daarom Gods Geboden ook vanzelfsprekend is. De liefde wordt altijd aangeduid als uit het hart komend, misschien wel omdat het lichaam pas dood is, wanneer het hart gestopt is met kloppen, want dan pas verlaat de ziel het lichaam. Hersendood is geen dood, maar een uitvinding van mensen, om organen uit een levend lichaam te kunnen ‘oogsten’. Dat is geen naastenliefde, maar een verdienmodel. God heeft ons mensen zo lief, dat Hij Zelf op Aarde heeft geleefd in Jezus Christus, die als Mens Zijn Zoon is – verwekt door de heilige Geest, dus door Gods Wil – maar in Zijn Geest de volledige zelfde Geest is, die de oneindige God is. Daarom is Jezus Christus ook de enige God die bestaat. Paulus heeft dit in de tweede lezing van vandaag aan de Colossenzen keurig uitgelegd, lees deze lezing er maar op na. De wetgeleerde, die Jezus Christus op de proef wilde stellen, wist heel goed het antwoord op de vraag, die hij aan Jezus Christus stelde. Want hijzelf beantwoordde deze vraag; ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en met geheel uw verstand; en uw naasten gelijk uzelf’. En dat is precies wat God van ons mensen vraagt. God heeft alle mensen – goed of slecht – lief met een liefde, die wij mensen wel nooit helemaal zullen kunnen begrijpen. En het enige wat God van ons wil is dat wij mensen Zijn onbegrijpelijke grote liefde voor ieder van ons beantwoorden met onze eigen liefde. En, omdat elk mens is geschapen en geroepen om een waarachtig, dus echt kind van God te worden en te zijn, dienen wij van elkaar te houden, lief te hebben, zoals wij ons zelf lief hebben, want medemensen zijn onze broeders en zusters. Zij zijn immers ook geroepen om uit te groeien tot Gods kinderen? Elk mens is aan onszelf gelijkwaardig, zelfs die mensen, die God afwijzen en niets met Hem te maken willen hebben. Zij zijn weliswaar zielig, omdat zij hun leven verknoeien, maar wij mensen mogen enkel oordelen over daden, of zij goed zijn of slecht, maar niet over de dader; dat doet God! Wij mogen, bij het Bijbelverhaal blijvend, wel vinden dat de priester en leviet niet volgens de naastenliefde handelden, maar wij mogen geen oordeel hebben over deze mensen zelf; heeft ook God in Jezus Christus ons niet verteld. Dat de betreffende Samaritaan goed deed aan zijn naaste, de overvallen reiziger, is overduidelijk; maar ook dat God, die ons beloond en beoordeeld naar onze daden, hem zal belonen voor deze daad, is zeker. Want Jezus Christus heeft gezegd dat iemand een beker  drinkwater aanreiken, vanuit de liefde van het hart, al zal beloond worden en deze Samaritaan – waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen – deed veel meer dan dat, dus zijn beloning is hem zeker niet ontgaan. Wel is belangrijk om te beseffen dat deze daad van naastenliefde niet voor een beloning gedaan werd, maar uit liefde en alleen dat is geldig voor God. Daarom zal deze Samaritaan nu zeker in de hemel wonen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen. 

Amen. 

Cor Huizer.

 

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering