Religie

Schriftuitleg van maandag 15 augustus 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Apocalyps 11, 19a; 12, 1-6a.10ab

Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de draak stond vóór de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: ‘Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde’. 


Tweede lezing 1 Korintiërs 15, 20-26

Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen na alle heerschappijen en machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. 


Evangelielezing Lucas 1, 39-56

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest en riep met luide stem: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mij Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is’. En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij hen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen’. Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. 

Uitleg: 

Het thema van dit Hoogfeest van Maria tenhemelopneming is: ‘Hoera voor Maria’. Hoera voor Maria, die nederig instemde met de vraag van God om Zijn moeder te worden. Want volkomen onverwachts verscheen er een engel, die aan Maria – toen nog een meisje in haar tienerjaren – vertelde dat God haar zwanger zou maken, door Zijn Wil, dus Geest. In haar nederige tegemoet komen aan elke wens van God, gaf zij daar toestemming voor met de woorden: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord’. Waarom moest Maria hiermee instemmen, God kon haar toch ook zwager maken, enkel door het te willen, zonder haar instemming? Nee, want God heeft elk mens een absoluut vrije wil gegeven, die Hij als niemand anders altijd respecteert. Daarom zond Hij een engel, om Maria te vragen om Hem in haar moederschoot te willen dragen. God is nooit een verkrachter, die een vrouw neemt tegen haar wil in, maar God nodigt mensen uit om Hem te dienen, vrijwillig als antwoord op Zijn verzoek. Zo ook Maria, die waarschijnlijk niet volledig besefte wat haar werd gevraagd. Maar voor haar was het heel duidelijk; als God iets van je vraagt, ongeacht wat dat is, dan is er maar één antwoord mogelijk: ja! En zo werd in Maria het zaad gelegd en toen de engel van haar weg ging, was zij zwanger. Het was God, de Ongeschapene, die alles wat bestaat heeft geschapen, die besloten had om op onze Aarde, in de tijd dat God het nodig achtte, als Mens ter wereld te komen. God had Zich daartoe een ziel geschapen en, in Maria, een vrucht geschapen, die uit zou groeien tot een mannelijk kind; Jezus Christus. In elk mens is, naast het lichaam en de ziel, die aan het lichaam een schijnleven geeft, ook een geschapen geest aanwezig, een geschenk van God die het mogelijk maakt om een kind van God te worden. De Geest in Jezus Christus is de ongeschapen Geest van God in al zijn volheid, waardoor Jezus Christus waarlijk God is, de enige God die in alle waarheid bestaat. Maar, omdat Maria ontegenzeggelijk de moeder is van Jezus Christus, is zij eveneens ontegenzeggelijk de moeder van God, omdat haar Zoon God is. Want zelfs God, toen Hij uit en vrouw geboren wilde worden op onze Aarde, tot heil van Zijn gehele Schepping, had een moeder nodig. Daarom hoera voor Maria, dat zij, zonder te aarzelen of zich te willen beraden, onmiddellijk instemde met Gods wil en de zware taak op zich nam om Gods moeder te worden. Dat God, voorafgaande aan Zijn wens om geboren te worden en de boodschap van de engel Gabriël, reeds een hoge engel naar de Aarde had gezonden, om Zijn moeder te worden, is natuurlijk vanzelfsprekend, maar toch moest Maria, als mens, eerst instemmen met het moederschap, alvorens God geboren kon worden. God kon natuurlijk niet uit een willekeurige vrouw worden geboren, want God is heilig boven alles en daarom moest Hij geboren worden uit een zuivere maagd. Die maagd moest een zeer zuivere man verkrijgen, omdat ongehuwd zijn in die samenleving niet werd geaccepteerd, maar zo’n vrouw werd als hoer versleten en Maria was dat absoluut niet. Vandaar dat Jozef als voedstervader door God werd aangewezen, om het Kind Jezus naar volwassenheid te brengen; omdat Jozef een in daden gelovig man was, die doordat hij God gehoorzaamde, ook rechtvaardig was. Immers, liefde brengt rechtvaardigheid voort en Jozef moet een liefdevol man zijn geweest, want anders had God hem niet uitgekozen om Jezus, mens en God, op te voeden. Want Jezus Christus was een mens naar lichaam en ziel, zoals ook wij dat allemaal zijn, maar God in Zijn Geest; omdat de volheid van God in Hem woonde en woont. Na Zijn dood en Verrijzenis is de Mens Jezus Christus zodanig met Zijn Geest versmolten, die de volheid van God is, dat er geen verschil meer is en Jezus Christus God is! En in de gehele oneindigheid is er geen andere God dan Hij alleen. Maar voor ons mensen heeft Hij een bijzondere erfenis achtergelaten; Zijn Kerk. Voor ons en niet voor Hemzelf, heeft Jezus Christus een Kerk gesticht, waar Hij het eeuwige Hoofd van is. Bijna tweeduizend jaar heeft dat goed gefunctioneerd; de geloofsleer van de Rooms Katholieke Kerk, die volledig overeenstemt met de Leer van Jezus Christus, dus van God, heeft ons mensen bij de les gehouden en heel veel heilig levenden mensen opgebracht, een rijke oogst voor God, die zoveel mogelijk mensen als Zijn kinderen wil aannemen. Maar wel uit vrije wil, wij mensen zullen de wedstrijd naar de hemel zelf moeten lopen, alvorens de zegekrans te kunnen verkrijgen. Wij zullen dus zelf onze uiterste best moeten doen om volmaakt te worden, zoals onze Vader in de hemel volmaakt is. En aangezien God Liefde is, zullen ook wij liefdevolle mensen moeten worden. Die, net als Maria, deemoedig doen wat God wil en zachtmoedig en met geduld onze naasten lief hebben. Haat komt vanuit de hel, liefde komt van God. Maria is de vrouw, in de Apocalyps, de Openbaring van Johannes van vandaag beschreven, die bekleed met de zon – Gods liefde en wijsheid –  staande op de maan – onze vaak doodse geestelijke wereld – en met een kroon van twaalf sterren – de twaalf apostelen, als symbool van alle gelovigen, die hun geloof in daden beleven – beleeft zij opnieuw de geboorte van haar Zoon, vlak voor Zijn wederkomst. De rode draak is Satan, die alle geloof in God probeert uit te roeien, maar dan zal hem niet lukken. Want de huidige, zwaar verdorven Kerk van Christus, zal scheuren en dan is er een Kerk van Christus – losstaand van de heidens geworden Kerk van heden – die de poorten van de hel niet zal overweldigen. De woestijn, welke genoemd wordt, is de heidens geworden mensheid, waarom Maria al meer dan vijfentwintig jaar elke dag verschijnt in Medjugorje. In een poging om ons mensen. wakker te maken voor onze eindtijd en zoveel mogelijk mensen te redden van de hel. Want door Adam is de dood in de wereld gekomen, door Jezus Christus is ons de weg daaruit geboden, maar dan zullen wij Hem wel moeten gehoorzamen, voor ons eigen heil. Want hoewel Satan nu de wereld regeert – en er een puinhoop van gemaakt heeft – zal God in Jezus Christus binnen enkele jaren deze zogenaamde ‘beschaving’, die een barbarij is geworden, omzetten in een aards paradijs. Dan zal ook alle mensen, die weigeren Hem te gehoorzamen, maar hardnekkig en rebels door willen gaan met zondigen, van de Aarde verdwenen zijn, omdat zij de echte Koning der koningen, de Koning van het oneindige heelal, niet willen accepteren als hun Koning. Jezus Christus is die Koning, aan Wiens regering nimmer een einde zal komen. En Maria, die naar Elisabeth toeging, zodra zij hoorde dat die zwanger was, is Zijn moeder. En dit werd bevestigt door God zelf, want Elisabeth was vervuld van de heiige Geest, toen zij tegen Maria zei, terwijl zij nog niet kon zien dat Maria zwanger was, dat zij de moeder van God was. De getuigenis, die Maria gaf, was ook door God ingegeven, want dat kon Maria uit zichzelf onmogelijk weten. En zo stuurt God alle mensen van goede wil; ieder op een unieke wijze, passend bij de persoon. Mensen van goede wil, die hun geloof in daden omzetten, worden, na hun lichamelijke dood, ook door God geholpen om in een hemel te komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen ontmoeten. 

Amen. 

Cor Huizer.

 

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering