Religie

Schriftuitleg van zondag 4 september 2022.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 


Eerste lezing Wijsheid 9, 13-18b

Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden, wie ontdekken wat de Heer wil? De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker, en twijfelachtig onze berekeningen. Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel, en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke geest. Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld, en wat voor de hand ligt kost ons nog moeite; hoe zouden we dan het hemelse verstaan? Wie zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft, en uw heilige Geest niet van boven zendt? Zo alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan, leren zij kennen wat U welgevallig is, en worden zij door de wijsheid gered. 


Tweede lezing Filémon 9b-10.12-17

Dierbare, Paulus is het die u schrijft, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus, en mijn verzoek geldt het kind dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen, ik bedoel Onésimus. Ik stuur hem terug naar u en met hem heel mijn liefde. Gaarne had ik hem hier gehouden als uw plaatsvervanger, om voor mij te zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil niets doen zonder uw instemming, ik wil niets afdwingen: uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten! Misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u is weg geweest: dat ge hem voorgoed terug zoudt krijgen, nu niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. Dat is hij voor mij al helemaal, hoeveel meer dan voor u, als mens en als christen. Als gij u dus met mij verbonden voelt, heet hem dan welkom zoals ge het mij zoudt doen. 


Evangelielezing Lucas 14, 25-33

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om en zei tot hen: ‘Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, - als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien - dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, - als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken - niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Bezint eer gij begint’. Bezint eer gij begint is een goede raad voor alle belangrijke beslissingen in het leven. Want spontaan handelen zonder nadenken kan heel verkeerd uitpakken. Daarom maak eerst de plannen en denk die grondig door, alvorens een woning gekocht of gehuurd moet worden, een baan geaccepteerd, of iets zeer duurs moet worden aangeschaft, allereerst de zaken ‘op een rijtje zetten’ en pas daarna handelen, dat kan een hoop narigheid voorkomen. Trouwen op het eerste gezicht is daarom een zeer slecht idee; eerst de zekerheid voelen dat deze verbintenis voor de rest van het leven is, vanwege de wederzijdse liefde, is een veel betere grond voor een huwelijk, dan dat de eenzaamheid moet worden bestreden, of dat de seks zo lekker is. Liefde is uiteindelijk de basis van een huwelijk; tenminste van een echt huwelijk, waarbij de huwelijkspartners nog na meer dan een halve eeuw van elkaar blijven houden en van elkaar blijven genieten. Is zo’n huwelijk als leven op een roze wolk? Nou nee! In elk huwelijk komen problemen en meningsverschillen voor, die soms tot heftige ruzies leiden. Maar de wederzijdse liefde maakt dat alles uiteindelijk weer goed komt, zoals na regen, donder en bliksem toch altijd weer de zon gaat schijnen. Als echter de wederzijdse liefde als cement in het huwelijk ontbreekt, ja dan is er gemakkelijk sprake van scheiding en het opkomen van wederzijdse haat. Maar, als er wederzijdse liefde heerst, dan heeft God dat huwelijk gezegend en zal die ook in het hiernamaals tot in eeuwigheid duren. En wat God heeft gezegend, verbonden heeft, zal de mens niet scheiden; ook niet de huwelijkspartners. In zo’n huwelijk zijn kinderen als vanzelfsprekend welkom, als een geschenk van God die, ondanks alle opvoedingsproblemen waar men tegenaan kan lopen, toch het leven verrijkt en voller maakt. Niet als mensen enkel materieel denken, maar kinderen geven wel een geestelijke rijkdom. Kinderen zijn hinderen, sprak grootvader Cats. Maar hij vergat hoeveel vreugde en voldoening kinderen geven aan hun ouders, vooral als zij goed – binnen Gods Orde – worden opgevoed. Want in dat geval leren zij de liefde van en voor anderen kennen, die een beletsel is voor een egoïstisch leven, waarbij alle liefde wordt afgemeten naar het nut voor de egoïst. Indien nutteloos, dan geen spoor van liefde voor een ander. Liefde, die niet alleen de basis is van alle leven, maar het leven zelf, zorgt voor een vol leven. Hoogmoed, hebzucht en heerszucht kan een mensenziel nooit de voldoening geven, welke liefde wel kan. Wanneer een mens de liefde afwijst – behalve voor zichzelf – dan kan hij nooit meer volledig tevreden zijn, ongeacht zijn aardse status en/of rijkdom. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wij mensen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en alleen wanneer wij, uit vrije wil, kiezen voor de Weg door het leven, die Jezus Christus is, kunnen wij in Waarheid leven, omdat wij verbonden zijn met God en zullen wij Leven, omdat wij dan bij God horen. Eigenlijk is namelijk God de enige echte Levende; want alle andere levende schepselen, zijn door God geschapen en hebben van Hem hun leven ontvangen. Maar om dit leven te behouden zullen wij allemaal moeten leven naar Gods Geboden. Wie tegen Gods Geboden in gaat, die kan zijn leven verliezen, omdat hij het leven afwijst, door zijn eigen menselijke natuur af te wijzen. Want Gods Geboden zijn haarfijn afgestemd op de menselijke natuur. Kijk, ook dieren hebben een eigen natuur, afgestemd op hun soort en manier van leven. Het grote verschil tussen welk dier dan ook en ons mensen is dat God, met Zijn Almacht, elk dier dwingt om binnen zijn natuur te handelen, maar wij mensen worden door God niet bestuurd door Zijn Almacht, maar door Gods Liefde.  Daartoe zijn wij geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis om, indien wij dat zelf willen, ware kinderen van God te worden en te zijn. Daarom hebben wij een absoluut vrije wil gekregen, waardoor wij ware kinderen van God kunnen worden, maar ook zo diep vallen als Satan en volmaakte duivels worden, om maar twee extremen te noemen. Alles hangt af van onze vrije wil en waar wij zelf voor kiezen. Daarom heeft God ook zoveel geduld met ons mensen, maar aan Zijn geduld komt binnenkort een einde. Sterker nog, God is al bezig om ons te straffen. Bijvoorbeeld door de droogte in Europa, die de woestijndroogte van onze harten weerspiegeld. Want wij hebben massaal onze liefde voor God en onze naasten verloren. Daarom is er in onze wereld zoveel dwaasheid, maar heel weinig wijsheid te vinden. Want voor echte wijsheid hebben wij het inzicht nodig, die alleen God ons mensen kan geven. Maar wij leven nu in een wereld vol leugens en de meeste mensen begrijpen niet eens dat zij worden voorgelogen. Dat regering en media zware leugens verspreiden, niet in ons voordeel, maar in ons nadeel. Een groot deel van de bevolking is hiervoor blind en doof, omdat zij voor God ook blind en doof zijn geworden. Paulus zond een slaaf naar Filémon terug en vroeg hem om zijn slaaf te begroeten, alsof hij Paulus zelf was. En Filémon geloofde in God en in Paulus en zijn slaaf, Onésimus bleek later het tot bisschop te hebben gebracht. De tegenwoordige machthebbers zijn eropuit, niet voor onze vrijheid, maar om ons tot slaven te maken, door hun duivels plannen van de Grote Herstart, die ons alle vrijheid en eigendommen afneemt. Zoals Schwab van het WEF het openlijk zei: U zult niets bezitten en toch gelukkig zijn. Ik waag het te betwijfelen! Maar dit is wel het verschil tussen geloven in God, of geloven in mensen, die veelal niets goeds met ons voor hebben. Het evangelie van vandaag klinkt hard, maar geestelijk is het heel begrijpelijk. Want om het hoogste te bereiken, die in de gehele oneindigheid mogelijk is, daar is geen inspanning teveel voor. Om aardse doelen te bereiken, worden vele jaren van de grootste inspanning niet teveel geacht. Maar deze aardse doelen zijn tijdelijk, het doel om een kind van God te worden, is oneindig. Daarvoor zijn menselijke overwegingen van familie en vrienden, die ons van dit doel af kunnen houden, stoorzenders, die een ieder kan missen als kiespijn. Natuurlijk mogen, ja zelfs moeten wij van andere mensen houden, hen lief hebben, want dit schrijft het Gebod van de naastenliefde voor. Maar wij mogen ons door andere mensen niet op dwaalwegen laten leiden, maar consequent alleen de Weg, de Waarheid en het Leven moeten volgen, die God in Jezus Christus is. En dat werd bedoeld door Jezus Christus met haten. Haat de dwaalwegen, die mensen adviseren, maar heb alle inspanningen op de ware Weg door het leven lief. Laat u daar niet en nooit van afwijken, ook niet door uw eigen zondige verlangens. Dan bent u waardig om een leerling van Jezus Christus te zijn en om een waar kind van God te worden en daarna te zijn. Kortom, laat u leiden door God en door niemand anders; ook niet door die mensen waar u van houdt. Dan bent u op de enige goede weg naar de hemel. Wellicht ook naar de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen ontmoeten. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2022
Ontwerp en hosting Maartens automatisering