Religie

Schriftuitleg van zondag 5 februari 2023.

Inleiding: 

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt. 

Schriftteksten: 

 Eerste lezing Jesaja 58, 7-10

Dit zegt de Heer: ‘Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen. Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren; wanneer gij dan tot Hem roept, zal Hij antwoorden: Hier ben Ik! Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag’. Zo spreekt de almachtige Heer. 


Tweede lezing 1 Korintiërs 2, 1-5

Broeders en zusters, toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van wel­sprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde, had niets te danken aan overredingskracht van de ‘wijsheid’, maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. 


Evangelielezing Mattheüs 5, 13-16

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blij­ven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is’. 

Uitleg: 

Het thema van deze zondag is: ‘Zout en licht’.  Uit de lezingen van vandaag blijkt dat er twee soorten zout en licht bestaan; namelijk materieel en geestelijk. Materieel zout en licht is ons allemaal bekend. Maar wat wordt dan verstaan onder geestelijk zout en licht? Nu de gelovige mensen, die volledig volgens hun geloof in God in Jezus Christus leven en handelen, zijn het zout der aarde. Want God weet heel goed dat de meeste mensen – ook die mensen die zich christen noemen – niet altijd handelen volgens de Leer en de Geboden van God, maar slechts een kleine kudde de echte christenen zijn, omdat zij hun denken, spreken en doen afstemmen op Gods Leer en Geboden. Die mensen brengen aan hun medemensen, door daad en woord, het geloof in God in Jezus Christus over. En daarom vervullen zij geestelijk de rol, die zout vervuld in het eten. Zij maken de smaak van het leven ‘smakelijk’, dat wil zeggen zij zorgen ervoor dat de menselijke samenleving ook prettig leefbaar wordt voor alle mensen. Of in ieder geval voor die mensen, die zich nog iets aantrekken van wat God heeft geopenbaard. Omdat deze mensen, die God zeer serieus nemen en in alles Hem willen volgen, ook warme mensen zijn, vanwege hun liefde, niet alleen voor God maar ook voor hun naasten, verspreiden zij, met hun voorbeeldig geloof – dus door hun daden van geloof – ook het licht van Gods Openbaringswerken. Immers, kijk eens naar een brandende kaars. Die verspreid warmte, maar ook licht en maakt een duistere ruimte, bijvoorbeeld een kamer, ook zo licht, dat de voorwerpen erin gezien kunnen worden. En zo is het ook met die mensen, die door hun daden van geloof en liefde, een voorbeeld zijn voor hun medemensen, hoe zij God kunnen vereren. Nee, niet alleen door bidden en al helemaal niet als het bidden niet echt gemeend is. Want dat is een lippengebed, waarvan in het Oude Testament al staat: ‘zij vereren Mij (God) met hun lippen, maar hun hart is verre van Mij’. Natuurlijk is ook oprecht bidden, praten met God belangrijk voor elk mens, die een kind van God wil worden, maar het moet wel gemeend zijn en niet gedaan voor de ‘buitenwacht’, dus voor de mensen, om hen het idee te geven dat de bidder een vrome man is. Daar waar man staat moet u ook vrouw lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Zulk bidden dient geen enkel echt doel, want God doorziet altijd wat de bedoeling van de bidder is. Jezus Christus heeft gezegd dat het beter is om zich terug te trekken in een kamertje en daar in een afgesloten ruimte te bidden, dan zich schuldig maken aan een louter lippengebed. Immers God hoort dat verborgen gebed en, mits gemeend en indien in het belang van ofwel de bidder zelf, ofwel voor diegene waarvoor gebeden wordt, zal het gebed verhoord worden. Bidden kan belangrijk zijn en, bij een openbare gelegenheid, moet het ook hardop worden uitgesproken, door diegene die voorgaat in gebed. Maar nog veel belangrijker zijn de daden van geloof en van liefde. Liefde is de grootste kracht die er bestaat in de gehele oneindigheid. Want God is Liefde en Zijn Liefde is ook Zijn Leven. God heeft alles geschapen wat er verder nog bestaat, vanuit Zijn Liefde. Alles wat leeft heeft zijn leven te danken aan God, die hem uit liefde heeft geschapen. Daarom is liefde voor God het allerbelangrijkste, maar God Zelf heeft de naastenliefde even belangrijk genoemd, als de liefde voor God. En wel omdat wij mensen voor God Zelf eigenlijk niets kunnen doen, vanwege dat alles wat zij zijn of hebben, hebben wij mensen van God gekregen. Hoe kunnen wij dan God iets geven? Alleen onze liefde! Maar die kan enkel tot uitdrukking komen, als wij in liefde leven met en voor onze medemensen, onze naasten. Immers die hebben wij elke dag om ons heen en zien wij ook. Als wij dan vriendelijk en liefdevol met onze naasten omgaan, dan zal alles, wat wij voor hen doen, door God gezien worden alsof wij dat voor Hem hebben gedaan. Vandaar dat daden van liefde zo belangrijk zijn voor onszelf, maar natuurlijk ook voor onze naasten. Vooral voor die naasten, die onze hulp nodig hebben in hun leven. Jesaja noemt verschillende daden van liefde op, welke wij kunnen verrichten. Het komt erop neer om alle mensen, die in nood verkeren, zo goed als kan te helpen. Het kleden van de naakten is in onze samenleving niet meer mogelijk, omdat iedereen, verplicht, gekleed moet zijn. Maar er zijn wel mensen, die zo arm zijn, dat zij zich niet afdoende kunnen kleden tegen de winterse kou. Het kleden van de naakten kan dus ook opgevat worden als het verstrekken van warme kleding, als die ontbreekt. De Bijbeltekst hoeft dus niet altijd letterlijk genomen te worden, maar kan aangepast worden aan de tijd, waarin wij leven, waarin mensen wel degelijk in de knel kunnen komen en die daaruit geholpen kunnen worden. Daarbij hoeven wij ons niet te laten leiden door de menselijke wijsheid of geleerdheid. Immers, ons geloof moet niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht, de leer van God in Jezus Christus. Dan pas zijn wij goed in staat om de naastenliefde ook in daden van liefde om te zetten. Daarom, bestudeer de Leer van God in Jezus Christus in de Bijbel en ga daarnaar handelen; dan zult ook u zout der Aarde worden. Helaas zijn er zoveel mensen, die zich nog steeds christen noemen, maar met het geloof in God in Jezus Christus niets meer doen. Zij zijn het zout der Aarde, dat krachteloos is geworden. Deze mensen komen zowel in de wereld voor als in alle Kerken. En wat zegt God in Jezus Christus over dit soort mensen? Dit (geestelijke) zout dient nergens meer voor dan om weggegooid te worden en door de mensen vertrapt te worden. Anders uitgelegd: in deze Eindtijd, zo vlak voor de wederkomst van Jezus Christus op Aarde – in dit decennium – zullen heel veel mensen bekeerd worden, van allerlei geloven, en die zullen niet meer luisteren naar die mensen, die Satan als hun ‘god’ hebben gekozen. Tenzij zij zelf bekeerd zijn natuurlijk. Maar dan zullen zij wel het vertrouwen van de mensen moeten terug winnen, zoals ook Saulus moest, nadat hij zich als Paulus had bekeerd. En dat kan dan enkel door oprechte en dus eerlijke daden van geloof en liefde. Maar dat geldt voor elk mens, die zich bij of na de Grote Waarschuwing – die vlak voor de Derde Wereldoorlog , die waarschijnlijk dit jaar, zal plaatsvinden, zich tot God bekeert. Immers, bij de Grote Waarschuwing zal ieder mens, die deze boodschap kan begrijpen, gewaarschuwd worden hoe hij er in Gods ogen voorstaat. Wie zich dan weigert te bekeren en daarin volhard zal een helbewoner worden. Wie zich tijdig, dus tijdens zijn leven op Aarde, bekeert en Gods Leer en Geboden gaat doen, die is gered voor het eeuwige leven. Die zal een toekomstige hemelbewoner worden, na zijn lichamelijke dood. Wellicht ook een bewoner van de woning van God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen ontmoeten. 

Amen. 

Cor Huizer.

© Cor Huizer 2023
Ontwerp en hosting Maartens automatisering